1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee February 19, 2013

Xncph\´]pcw: {]hmknIfpsS IWs¡Sp¡m³ t\mÀ¡bpsSbpw ]ômb¯zIp¸nsâbpw klmbt¯msS ]ômb¯v Xe¯nð \S]SnIÄ kzoIcn¡psaóv a{´n sI.kn. tPmk^v \nbak`bnð Adnbn¨p. {]hmknIsf¡pdn¨v IrXyamb IW¡v Ct¸mgpw e`yañ. kÀth {]hÀ¯\§fpw Imcyambn \Són«nñ. Xt±i Øm]\§fpsS ]¦mfn¯t¯msS {]hmknIsf kw_Ôn¨v {]mYanI hnhc§Ä tiJcn¡m\mWv BtemNn¡póXv. {]hmknIsf B[mdnð DÄs¸Sp¯pó Imcyw ]cnKWn¡msaóv tI{µkÀ¡mÀ Adnbn¨n«psïópw tPmk^v hmgbv¡sâ k_vanj\v adp]Snbmbn a{´n ]-dªp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.