1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 27, 2013

A-dp-\q-dn-e-[n-Iw h-cp-ó Im-WnI-sf A-Ûp-X-s¸-Sp¯n-sIm-ïv Nm-cnän-tjm-bnð hneyw cm-P-Ip-am-c³ ]m-Sn. skâÀ-t]m-bvâv Nm-cn-än sI³-knw-Kv-S¬ ]m-e-knð \-S¯n-b hnâÀ ssh-äv Km-e F-ó kw-Ko-X-]-cn-]m-Sn-bn-em-Wv Im-WnI-sf A-Ûp-X-s¸-Sp¯n-sIm-ïv hneyw cm-P-Ip-am-c³ tÌ-Pn-se-¯n ]m-Sn-bXv. {]-kn-² Km-b-Icm-b tPm¬ t_m¬ tPm-hn-bv¡pw sS-bv-eÀ kzn-^v-än\pw H-¸-am-Wv hneyw cm-P-Ip-am-c³ ]m-Sn-b-Xv.

tPm¬ t_m¬ tPm-hn-bp-sS kp-{]-kn-²am-b en-hv C³ s{]-bÀ F-ó Km-\-am-Wv C-cp-hÀ¡pw H-¸w hn-eyapw B-e-]n-¨-Xv. tPm-Wn-sâ ]m-«v tI-«v th-Zn-bn-ep-ïm-bn-cp-ó sS-bv-eÀ Np-h-Sp-IÄ h-¨-t¸m-gm-Wv hn-ey-an\pw ]m-S-W-saó tam-l-ap-Zn-¨-Xv. ]n-óo-Sv aq-hcpw tNÀ-óv ]m-«v ]qÀ-¯n-bm-¡p-I-bm-bn-cp-óp.

\n-\-¨n-cn-¡m-sX Dïm-b A-\p`-hw Im-WnI-sf A-Ûp-X-kv-Xw-_-²-cm¡n. B-Zy-s¯ A-Ûp-Xw am-dn-b-t¸mÄ Fñm-hcpw ]m-«v B-kz-Zn-¡p-Ibpw sN-bvXp. ap³-]v hneyw cm-P-Ip-am-c³ X-sâ hn-hm-l-¯n-\v en-hv C³ s{]-b-dn-sâ I-tcm-s¡ thÀ-j³ I-kn³ km-dm Sn³-Umfp-sam-¯v ]m-Sn-bn-cp-óp.

sI³-knw-Kv-S¬ ]m-e-knð kw-L-Sn-¸n-¨ hnâÀ ssh-äv-kv Km-em-bnð ]-s¦-Sp-¡p-ó-Xn-\v A-Xn-Yn-IÄ-¡v 500 ]u-ïm-bn-cp-óp Sn¡-äv hn-e.ho-Snñm-¯ sN-dp-¸-¡m-sc k-lm-bn-¡p-ó-Xn-\v th-ïn cq-]o-I-cn-¨ kw-L-S-\-bm-Wv skâÀ-t]m-bnâv.

hneyw cm-P-Ip-amc-sâ ]m-«v B-kz-Zn-¡m-\p-Å `m-Kyw `m-cy tI-än-\p-ïn-bnñ. sXm-«-Sp-¯ ap-dn-bnð \m-ev am-kw {]m-bam-b a-I³ tPmÀ-Ön-s\ t\m-¡p-ó Xn-c-¡n-em-bn-cp-óp A-t¸mÄ tIäv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.