1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee February 26, 2013

2013þ 14 km-¼¯n-I hÀ-j-t¯-¡p-Å sd-bnð-th _P-äv d-bnð-th a{´n ]-h³-Ip-amÀ _³-kmð tem-Iv-k-`-bnð A-h-X-cn-¸n-¨p Xp-S-§n. 17 hÀ-j-¯n-\v ti-j-am-Wv H-cp tIm¬-{K-Êv a{´n sd-bnð-_P-äv A-h-X-cn-¸n-¡p-ó-Xv. 1996 \v-ti-jw C-Xm-Zy-am-bm-Wv H-cp tIm¬-{K-Êv a{´n sd-bnð-th _P-äv A-h-X-cn-¸n-¡p-ó-Xv.

sd-bnð-th AXo-h km-¼¯n-I {]-Xn-k-Ôn-bn-em-sW-óv _P-äv A-h-X-c-W-¯n-\v ap-tóm-Sn-bm-bp-Å Bap-J {]-kw-K-¯nð _³-kmð ]-dªp. Cu hÀj-s¯ \-ãw 14600 tIm-Sn cq-]-sb-¦nepw B-bn-cn¡pw F-ó-m-Wv I-W-¡m-¡n-bn-cn-¡p-óXv. sd-bnð-th-bv-¡v km-¼¯n-I kp-Øn-c-X A-Xym-h-iy-am-sW-ópw _³-kmð _P-äv {]-kw-K-¯nð Nq-ïn-¡m-«n.

bm-{X-bn-se kp-c-£-bv-¡v {]-Y-a ]-cn-K-W-\ \ð-Ip-óp Fópw _³-kmð _-P-änð Nq-ïn-¡m-«n. Cu hÀ-jw ]pXn-b se-hð-t{Im-kp-IÄ Øm-]n-¡nñ. B-fnñm-¯ se-hð-t{Im-kp-IÄ L-«w L-«-am-bn Cñm-Xm-¡pw. A-]-I-S-\n-c-¡nð K-Wyam-b Ip-d-hp-ïm-bn-«p-sïópw A-]-I-S-\n-e-bn-ep-fv 17 ]m-e-§Ä ]p-\À-\nÀ-½n-¡p-saópw _³-kmð {]-Jym-]n-¨p.

\m-ev h-\n-Xm BÀ-]nF-^v I-¼-\n-IÄ c-q-]o-I-cn-¡pw. {S-bn-\p-I-fnð _-tbm tSm-bv-e-äp-IÄ Øm-]n-¡pw. {S-bn-\p-I-fnð kuP-\y CâÀ-s\-äv tkh-\w e-`y-am-¡m\pw ]-²-Xn-bpïv. B-[p\n-I ku-I-cy-§-fp-Å A-\p-`q-Xn tIm-¨p-IÄ Øm-]n-¡m³ ]-²Xn. sF-BÀ-kn-Sn-kn shºv-ssk-äv \-ho-I-cn-¡pw. sa-¨-s¸-« CâÀ-s\-äv Sn¡-äv _p-¡nw-Kv tk-h\w. \n-e-hn-ep-Å-Xn-sâ B-dn-c«n-tbm-fw _p-¡nw-Kv kzo-I-cn-¡m³ I-gn-bp-ó ]pXn-b kw-hn-[m-\w C-Xn-\m-bn GÀ-s¸-Sp-¯pw.

sam-ss_ð Sn¡-äv _p-¡nw-Kv kw-hn-[m-\w hn-]q-eo-I-cn-¡pw. Cþ Sn¡-äv _p-¡nw-Kn-\v Iq-Sp-Xð k-a-bw GÀ-s¸-Sp-¯pw. cm-hn-se 12.30 ap-Xð cm-{Xn 11.30 h-sc-bmIpw Cþ Sn¡-äv _p-¡v sN-¿m-\p-Å k-abw. hn-I-emw-KÀ-¡m-bn tÌ-j-\p-I-fnð F-kv-I-teäÀ, en-^v-äv ku-Icyw GÀ-s¸-Sp-¯pw.

hn-ZymÀ-°n-IÄ-¡m-bn B-km-Zn {S-bn³ h-cpw. sd-bnð-th-bnð 40000 ]pXnb sXm-gn-e-h-k-c-§Ä kr-ãn-¡pw. N-Þo-K-Ínð B-[p\n-I kn-áð \nÀ½m-W bq-Wn-äv \nÀ-½n-¡pw. I-ôn-t¡m-Sv tIm-¨v ^mÎ-dn hn-j-b-¯nð kwØm-\ kÀ-¡m-cp-am-bn NÀ-¨ \-S¯n-sIm-ïn-cn-¡p-I-bmWv. s]m-Xp-ta-Jemþ kz-Im-cy ]-¦m-fn-¯-t¯m-sS H-cp e-£w tIm-Sn cq-] k-am-l-cn-¡pw. d-bnð-th-bn-se t_-kv In-¨-Wp-IÄ¡v sF-F-kv H \nÀ-_-Ô-am-¡pw.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.