1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 18, 2013

A_À Uo\nð sk³dv tPmÀPv bmt¡m_mb kpdnbm\n HmÀ¯tUmIv!kv- ]Ån bnð ]cnip² bðtZm tamcv _tkentbmkv _mhbpsS ZpIvtdmt\m s]cp\mfpw hn.IpÀ_m\bpw, HtÎm_À , 20 \p

A_ÀUo³ . A_ÀUo³ sk³dv tPmÀPv bmt¡m_mbm kpdnbm\n HmÀ¯tUmIv!kv- ]Ånbnð ]cnip² bðtZm tamcv _tkentbmkv _mhbpsS ZpIvtdmt\m s]cp\mfpw hn.IpÀ_m\bpw, HtÎm_À , 20 \p BtLmjn¡póp.

A_ÀUo³amkv{Sn ¡v s{sUhn epÅ sk³dvs¢a³dvkvF¸nkvtIm¸ð ]Ånbnð HtÎm_À ,20- ?o Xn¿Xn RmbdmgvN11.45\p{]`mX \akvImchpw .XpSÀóp
^mZÀPnt\mtPmk^n³sdapJyIÀ½nIXz¯nðhn.IpÀ_m\, a²ymØ {]mÀY\ , BinÀhmZw, ssIap¯v, t\À¨bpw Dïbnbncn¡pw .

.
]ÅnbpsS hnemkw : ]ÅnbpsS hnemkw.skâv- s¢aâvkv F¸nkvtIm¡Ä NÀ¨v, amkv{Sn¡v ss{Uhv, F_n 16 6 bpF^v, A_ÀUo³,kvtIm«vem³Uv, bp. sI

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.