1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee December 4, 2013

_m-¦v A-¡u-ïpI-sf am{Xw e-£y-an-«v d-jy³ lm-¡À-amÀ ssh-d-kv cq-]-I-ev-]-\ sN-bv-Xp. d-jy³ lm-¡À-amÀ \nÀ-½n-¨ ]pXn-b t{Sm-P³ sshd-kv \n-§-fp-sS _m-¦v A-¡u-ïp-IÄ lm-¡v sN-¿pw. t{Sm-P³ ssh-d-kn-sâ ]p-Xn-b cq-]-am-Wv d-jy³ kwLyw \nÀ-½n-¨-Xv. C-t¸mÄ \n-e-hn-ep-Å t{Sm-P³ ssh-d-kp-I-sf-¡mÄ i-à-\m-Wv ]pXn-b t{Sm-P³ ssh-d-sk-óv hn-Z-Kv-ZÀ ]-dªp.

I-¼yq-«-dnð B-{Ia-Ww \-S-¯p-ó t{Sm-P³ sshd-kv bq-kÀ s\-bnapw ]m-tÊzÀ-Upw tam-ãn-¡pw. H-ä-b-Sn-¡v \n-§-fp-sS A-¡u-ïn-se ]-Ww ap-gp-h³ tam-ãn-¡p-Ibpw sN-¿pw. A-XmWv Cu ssh-d-kn-sâ {]-tXyI-X.

tem-I-¯n-se ]-e {]ap-J _m-¦p-I-fp-sSbpw \nt£-] I-¼-\n-I-fp-sSbpw A-¡u-ïp-IÄ lm-¡v sN-¿m³ Cu sshd-kv {i-aw \-S-¯n-¡-gnªp. km-[m-c-W Bân ssh-d-kp-IÄ C-Xn-s\ ssI-Imcyw sN-¿m³ km-[n-¡nñ F-ó-Xm-Wv {][m\ t]m-cm-bva.

XpÀ¡n, PÀ-½\n, C-äen, XpÀ-¡n Xp-S§n-b cm-Py-§-fn-se I-¼yq-«-dp-I-sf-bm-Wv lm-¡À-amÀ C-t¸mÄ e-£yw-sh-bv-¡p-óXv. C-t¸mÄ-X-só 28Hm-fw {]ap-J kv-Ym-]-\-§-fp-sS I-¼yq-«-dpI-sf e-£y-an-«-Xm-bpw hn-Z-Kv-ZÀ hy-à-am-¡n. sj-bÀ amÀ-¡äv, tÌm-Iv amÀ-¡-cv-dv Xp-S§n-b Xp-S§n-b hn-h-c-§Ä A-S§n-b A-¡u-ïp-I-fm-Wv {]-[m-\-ambpw t{Sm-P³ sshd-kv e-£y-an-Sp-óXv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.