1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee March 22, 2014

{]-[m-\-a-{´n-bp-sS A-Sp-¯ hr-¯-§Ä A-gna-Xn \-S-¯p-ó-Xm-bn Szn-ä-dnð k-tµ-iw ]-SÀ-ó-Xn-s\ Xp-SÀ-óv XpÀ-¡n-bnð Szn-äÀ t»m-¡v sN-bv-Xp. K-h¬-saân-s\-Xn-tc-bp-Å \o-¡w i-à-am-b km-l-N-cy-¯nð {]Xn-tcm-[ \-S]-Sn F-ó \n-e-bnð tImS-Xn D¯-c-thm-sS-bm-Wv Szn-äÀ t]m-epÅ tkm-jyð s\-äv hÀ-¡nw-Kv ssk-än-\v \n-b-{´-Ww GÀ-s¸-Sp-¯n-b-sX-óv K-h¬-saân-sâ sS-en-I-½yq-Wn-t¡-j³ shºv-ssk-änð {]-kn-²o-I-cn-¨ {]-kv-Xm-h-\-bnð ]-d-bp-óp.

XpÀ-¡n {]-[m-\-a-{´n sd-kn-]v Xm-bn-]v FÀ-tUm-K\pw A-t±-l-¯n-sâ A-Sp-¯ A-\p-bm-bn-Ifpw tNÀ-óv A-gna-Xn \-S-¯p-ó-Xm-bm-Wv B-tcm]-Ww D-bÀ-óXv. C-tX Xp-SÀ-óv tkm-jyð aoUnb ssk-äpI-sf th-tcm-sS XpÀ-¡n-bnð \n-óv Cñm-Xm-¡p-sa-óv FÀ-tUm-K³ A-dn-bn-¨n-cp-óp. C-Xn-s\ Xp-SÀ-óm-Wv Szn-äÀ t»m-¡v sN-bv-XXv. \n-e-hnð Szn-äÀ Xn-c-bp-ó-hÀ-¡v cm-Py-s¯ sS-en-I-½yq-Wn-t¡-j³ shºv-ssk-änð {]-kn-²o-I-cn-¨n-cn-¡p-ó {]-kv-Xm-h-\-bm-Wv e-`n-¡pI.

FÀ-tUmK-sâ Xo-cp-am-\-¯n-\v F-Xn-tc {]-knUâv A-Ðp-Åm Kpð ]-c-ky-am-bn cwK-¯v F-¯n-bn-«pïv. tkm-jyð aoUnb ssk-äp-IÄ ]qÀ-®-am-bn \n-tcm-[n-¡m-\p-Å \o-¡w Aw-Ko-I-cn-¡m-\m-In-sñ-óv Kpð hy-à-am-¡n. Szn-äÀ hy-àn-I-fp-sS A-h-Im-i-§fpw kz-Im-cy-Xbpw l-\n-¨-Xmbpw Szn-äÀ A-Xnð t]m-kv-äp-sN-bv-Xn-cn-¡p-ó \n-b-a-hn-cp-²am-b D-ÅS-¡w \o-¡w sN-¿m-sX t»m-¡v am-än-sñ-ópw sS-en-I-½yq-Wn-t¡-j³ A-tXm-dn-än hy-à-am-¡n.

XpÀ-¡n-bn-em-I-am-\w ]-¯v aney-tWm-fw Szn-äÀ D-]-t`m-àm-¡-fm-Wv D-ÅXv. K-h¬-saân-sâ ]pXn-b Xo-cp-am\w Cu am-kw \-S-¡m-\n-cn-¡p-ó X-t±-i-Øm-]-\-§-fn-te-¡p-Å Xn-c-sª-Sp-¸nð `-c-W-I-£n-bp-sS km-[yX-sb _m-[n-¡p-sa-óm-Wv I-cp-Xp-óXv. Szn-äÀ \n-tcm-[n¨-Xv `o-cp-Xz-am-Wv F-óv bq-tdm-]y³ I-½o-j³ ssh-kv {]-knUâv \o-eo t{Im-kv ]-d-ªp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.