1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsArts & LteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 15, 2012

{_n-«-\n-se Z-¼-Xn-am-cnð F¬]-Xv i-X-am-\-hpw D-d-§m³ t]m-Ip-ó-Xn-\v ap³-]v ]-c-kv]-cw Npw-_n-¡m-dn-sñ-óv dn-t¸mÀ«v. Z-¼-Xn-amÀ-¡n-S-bn-se A-Sp-¸w Ip-d-ªp-h-cp-ó-Xm-bn dn-t¸mÀ-«v h-ó-Xn-\v sXm-«p-]n-óm-se-bm-Wv ]-ecpw D-d-§p-ó-Xn-\v ap³-]v ]-¦mfn-tbm-Sv kv-t\-l-{]-I-S-\-¯n-\v ap-Xn-cm-dn-sñ-ó dn-t¸mÀ-«v ]p-d-¯p-óXv. ]-e-cpw kv-t\-l-{]-I-S-\-¯n-\v A-¸p-dw kp-ZoÀ-Lam-b Dd-¡w e-`n-¡p-ó-Xn-\m-Wv ap³K-W-\ \ð-Ip-ó-Xv.

\m-enð H-cp i-X-am-\w Z-¼-Xn-Ifpw ]-¦m-fn-bp-am-bn ap-«n-bp-cp-an In-S-¡pó-Xv t]mepw A-k-l-\o-b-am-bn I-cp-Xp-ó-h-cmWv. sseäv Hm-^v sN-¿p-ó-Xn-\v ap³-]v ]-¦mfn-tbm-Sv sF e-hv bp F-ó ]-d-bp-ó-Xn-\v t]m-epw 90 i-X-am-\w Z-¼-Xn-I-fpw sa-\-s¡-Sm-dnñ. i-cn-bm-bn Dd-¡w e-`n-¡p-ó-Xn-\m-bn 46 i-X-am-\w Z-¼-Xn-Ifpw ]-¦m-fn-IÄ-¡v ]p-dw Xn-cn-ªm-Wv In-S-¡m-dp-ÅXv. F-ómð C-Xn-s\ A-{X h-f-s¨m-Sn-t¡-ï-Xn-sñ-ó A-`n-{]m-b-am-Wv dn-te-j³-jn-¸v ssk-t¡m-f-Pn-kvämb tIm-dn³ kzo-än-\v D-Å-Xv.. _m-¡v Sp _m-¡v s]m-kn-j³ Z-¼-Xn-amÀ-¡n-S-bn-se \n-jv-I-f-¦-Xbpw hn-izm-k-hp-am-Wv {]-I-S-am-¡p-ó-sX-ópw D-d-§p-t¼m-gp-Å InS-¸v hym-P-a-sñ-óp-am-Wv tIm-dn³ ]-d-bp-ó-Xv.

bp-sI-bn-se {]ap-J tlm-«ð irw-J-ebm-b {Sm-h-tem-Uv-Pv \-S¯n-b kÀ-tÆ-bn-em-Wv Z-¼-Xn-I-fp-sS D-d-¡w kw-_-Ôn-¨ hn-h-c-§Ä e-`y-am-b-Xv. {_n-«-\n-se 2000 Z-¼-Xn-am-cn-em-Wv kÀ-tÆ \-S-¯n-bXv. K-th-j-IÀ lo-tdm-bn-Iv sdm-amân-Iv aq-hn ko³ kv-fo-¸nw-Kv s]m-kn-j³ F-óv t]-cn-«v hn-fn-¡pó s]m-kn-j³ A-\p-I-cn-¡p-ó-hÀ shdpw H-cp i-X-am-\w am-{X-amWv. a-eÀ-óp In-S-¡p-ó ]p-cpj-sâ s\-ônð X-e-sh-¨v kv{Xo D-d-§pó s]m-kn-j-\m-Wv CXv.

Hmtcm hy-àn-IÄ¡pw A-h-cp-sS hy-àn-Xz-hpw Po-hn-X co-Xnbpw A-Sn-Øm-\-am¡n Hmtcm X-cw D-d-¡ co-Xn-IÄ D-ïm-Ipw. Nn-eÀ ]-¦m-fn F-´v hn-Nm-cn¡pw F-ó Nn-´n-¨v c-ïv t]cpw Iq-Sn H-cp-an-¨v In-S-óp-d-§p-t¼mÄ NneÀ Cu co-Xn am-äm-dp-sïópw kzo-äv hy-à-am-¡p-óp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.