1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee February 10, 2014

ap-XnÀ-óv I-gn-ªmð tPm-en e-`nt¨-¡ptam F-ó-Xm-Wv `q-cn-`m-Kw Ip-«n-I-fp-tS-bpw B-i-¦. 11 \pw 15 \pw C-S-bnð {]m-b-ap-Å A-ônð \m-ev Ip-«n-I-fpw k-½À-±-¯n-\v A-Sn-a-s¸-«-h-cmWv. ]T-\-¯n-\v hn-t[-b-am-¡n-b-h-cnð 46 i-X-am-\w Ip-«n-Ifpw `m-hn-sb Ip-dn-¨v I-Sp-¯ B-i-¦-bp-Å-h-cmWv. \m-j-Wð Nnð-{U³-kv _yqtdm \-S¯n-b ]T-\-¯n-em-Wv Ip-«n-I-fnð `m-hn-sb Ip-dn-¨p-Å B-i-¦ h-fÀ-óp-h-cp-ó-Xm-bn I-sï-¯n-b-Xv.

tkm-jyð ao-Un-b-I-fnð k-Po-ham-b Ip-«nIÄ Hm¬-sse³ h-gn ]o-U-\-§Ä t\-cn-tS-ïn h-cp-ó-Xmbpw C-Xv Ip-«n-I-fnð k-½À-±-¯n-\v Im-c-W-am-Ip-ó-Xmbpw I-sï-¯n-bn-«p-ïv. Iu-am-c-¡mcm-b \men-sem-óv Ip-«n-Ifpw Hm¬-sse³ h-gn ]o-Un-¸n-¡-s¸-Sp-ópïv. C-¡m-c-W-¯mð 11 i-X-am-\w Ip-«n-Ifpw hn-jm-Z-tcm-K-¯n-\v A-Sn-a-s¸-Sp-óp.

Iu-am-c-¡m-cm-b 83 i-X-am-\w Ip-«n-Ifpw F-t¸m-sg-¦n-epw k-½À-±-¯n-\v A-Sn-s¸-«-h-cm-sWópw Zn-h-tk-\ 11 i-X-am-\w Ip-«n-IÄ k-½À-±-¯n-em-Ip-óp-sïópw ]T-\w Nq-ïn-¡m-«p-óp. aq-ónð c-ïv i-X-am-\w Ip-«n-Ifpw I-gn-hv A-\p-k-cn-¨ñ X§-sf hn-e-bn-cp-¯p-ó-sX-óv ]-cm-Xn-bp-Å-h-cmWv. ]-Ip-Xn-b-e-[n-Iw t]cpw Cu {]m-b-¯nð X-só U-b-änw-Kn-s\ Ip-dn-¨v Nn-´n-¡p-ó-h-cm-Wv.

11 h-b-Êp-f-f 15 i-X-am-\w Ip-«n-IÄ tIm-kv-a-än-Iv kÀP-dn \-S-¯-W-sa-óv B-{K-ln-¡p-ó-h-cmWv. Ip-«n-IÄ a-sä-ó-t¯-¡m-f-[n-Iw k-½À-±w A-\p-`-hn-¡p-óp-sï-óv ssk-t¡m-f-Pn-kvämb tUm. en³-U ]m]m-tUm-s]mf-kv Nq-ïn-¡m«n. Ip-«n-IÄ km-¦ð-¸n-Iam-b H-cp tem-I-¯m-Wv C-t¸mÄ Po-hn-¡p-ó-sXópw en³-U Nq-ïn-¡m-«n. 11 \pw 15 \pw C-S-bnð {]m-b-ap-Å Ip-«n-I-fnð 66 i-X-am-\-hpw Zn-htk-\ aq-óp-a-Wn-¡q-dn-e-[n-Iw Sn-hn- A-sñ-¦nð I-¼yq-«À kv-{Io-\n-\v ap-ónð Nn-e-h-gn-¡p-ó-h-cmWv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.