TEL.07906415736

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee January 19, 2015

Ip«nIfpsS am\knImtcmKy¯n\v {_n«ojv amXm]nXm¡Ä IqSpXð {i² sImSp¡póXmbn kÀthbnð Isï¯ð. aäv BtcmKy {]iv\§tf¡mÄ amXm]nXm¡sf Ae«póXv Ipªp§fpsS am\knI {]iv\§fmWv.

kÀthbnð ]s¦Sp¯ 40% c£nXm¡Ä A`n{]mbs¸«Xv X§fpsS Ipªnsâ sshImcnX AkzØXIÄ ]cnKWn¡póXn\v ap³KW\ \ðIpóp FómWv. A½amcnð 47% t]À X§fpsS Ipªn\v sshImcnI ]n´pWbpambn H¸w \nð¡póhcmWv.

Ipªp§Ä A\p`hn¡pó am\knI {]iv\§Ä XpS¡¯nse Isï¯n ]cnlcn¡póXv, IqSpXð Ipg¸§fnte¡v \bn¡msX Im¡psaóv A½amÀ ]dbpóp. c£IÀ¯m¡fpsS Øncw coXnIfnð \nópamdn kulrZ at\m`m`mht¯msS kao]n¨mð am{Xta Ipªpa\knse clky§Ä XpdópIn«pIbpÅp.

Z¼XnIÄ X½nepïmIpó hg¡pIÄ, IpSpw_¯nse km¼¯nI {]iv\§Ä, kvIqfnð \nópïmIpó k½ÀZ§Ä, {]nbs¸«hcpsS acWw Fón§s\ Ip«nIsf De¡pó {]iv\§Ä A\h[nbmWv. X§fpsS Ipªn\v Iu¬knenwKv Bhiysaóp tXmónbmð klmbw tXSm³ aSn¡cpsXóv kÀth \S¯nb bqtKmhv Fó kwLS\ ]dbpóp.

AÑamÀ Ipªp§fpsS am\knI {]iv\§Ä {i²n¡pó Imcy¯nð A½amsc¡mÄ ]pdInemsWópw kÀthbnð ]dbpóp. kplr¯p¡sf Dïm¡pIbpw Npäp]mSpIfpambn CSs]Sp¯pIbpamWv Ip«nIsf hnjmZ¯nð\nóv c£n¡m\pÅ Gähpw kz`mhnIamb t]mwhgn. Ip«nIsf Npäp]mSpIfnte¡v CW¡nt¨À¡póXnð Iu¬kneÀamÀ¡pw {][m\ ]¦p hln¡m³ Ignbpw.

kÀthbnð ]s¦Sp¯ c£IÀ¯m¡sf Ae«pó aäp {]iv\§Ä Ip«nIfnð hÀ[n¨p hcpó s]m®¯Snbpw A\p_Ô BtcmKy {]iv\§fpamWv. Im³kÀ, Ub_äokv, BkvXa, `£y hnj_m[ t]mepÅ tcmK§fpw ]«nIbnepïv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.

സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണ്‍ ഉപയോഗം, ഇന്ത്യയില്‍ ഹൃസ്വ ദൃഷ്ടിക്കാരായ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയരുന്നതായി പഠനം
സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണ്‍ ഉപയോഗം, ഇന്ത്യയില്‍ ഹൃസ്വ ദൃഷ്ടിക്കാരായ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയരുന്നതായി പഠനം
മാര്‍പാപ്പയെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ച കുട്ടി മാര്‍പാപ്പ വൈറലായി
മാര്‍പാപ്പയെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ച കുട്ടി മാര്‍പാപ്പ വൈറലായി
ഒരിക്കലും പേരിടാത്തപ്പെട്ട കുട്ടീ..നിനക്കു വേണ്ടി,നിന്റ്‌റെ ജീവിത കഥ ഞങ്ങള്‍ പറയട്ടെ.(ഒരു അബോര്‍ഷന്‍ കഥ .).
ഒരിക്കലും പേരിടാത്തപ്പെട്ട കുട്ടീ..നിനക്കു വേണ്ടി,നിന്റ്‌റെ ജീവിത കഥ ഞങ്ങള്‍ പറയട്ടെ.(ഒരു അബോര്‍ഷന്‍ കഥ .).
നിന്നു പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധയുള്ളവരാകുമെന്ന് പഠനം
നിന്നു പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധയുള്ളവരാകുമെന്ന് പഠനം
യുകെയിലെയും അമേരിക്കയിലെയും സ്‌കൂളുകളില്‍ കൊടുക്കുന്നത് മോശം ഉച്ചഭക്ഷണം
യുകെയിലെയും അമേരിക്കയിലെയും സ്‌കൂളുകളില്‍ കൊടുക്കുന്നത് മോശം ഉച്ചഭക്ഷണം
16 വയസ്സുള്ള ആണ്‍കുട്ടിയെയും പെണ്‍കുട്ടിയെയും ഭീകരവിരുദ്ധ സേന അറസ്റ്റ് ചെയ്തു
16 വയസ്സുള്ള ആണ്‍കുട്ടിയെയും പെണ്‍കുട്ടിയെയും ഭീകരവിരുദ്ധ സേന അറസ്റ്റ് ചെയ്തു
ചൊവ്വാ യാത്ര സംഘത്തിലെ 100 പേരുടെ പട്ടികയില്‍ മലയാളി പെണ്‍കുട്ടിയും
ചൊവ്വാ യാത്ര സംഘത്തിലെ 100 പേരുടെ പട്ടികയില്‍ മലയാളി പെണ്‍കുട്ടിയും
ജിസിഎസ്ഇ ഫലങ്ങൾ: ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സ്കൂളുകളുടെ നിലവാരം ഇടിയുന്നു
ജിസിഎസ്ഇ ഫലങ്ങൾ: ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സ്കൂളുകളുടെ നിലവാരം ഇടിയുന്നു
മനസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെ കടത്തിവെട്ടുന്നു
മനസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെ കടത്തിവെട്ടുന്നു
More Stories..