1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsArts & LteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 10, 2012

kv-{Xo-I-fn-se kv-X-\mÀ-_p-Zw I-sï-¯m³ k-lm-bn-¡p-sa-ó A-h-Im-i-hm-Z-hp-ambn Hm¬-sse³ h-gn hnð-¸-\ \-S-¯pó tSmÀ-¨p-IÄ X-«n-¸m-sW-óv A-ssUzÀ-ss«-knw-Kv Ìm-tâÀ-Uv-kv A-tXm-dnän. B-bn-c-¡-W-¡n-\v kv-{Xo-IÄ X-«n-¸n-\n-c-bm-bn I-gn-ª-Xmbpw A-tXm-dn-än sh-fn-s¸-Sp¯n. kv-{Xn-I-fnð kv-X-\-§-fnð cq-]-s¸-Sp-ó Syq-a-dp-IÄ I-sï-¯m³ k-lm-bn-¡p-sa-ó A-h-Im-i-hm-Z-hp-am-bmWvv Cu {_-Ìv-sse-äv F-óp t]-cpÅ tSmÀ-¨pIÄ Hm¬-sse³ h-gnbpw _q-«v-kv kv-täm-dp-IÄ h-gnbpw hnð-¸-\-bv-s¡-¯p-ó-Xv. 2006emWv Cu D-]-Ic-Ww hnð-¸-\-bv-s¡-¯n-bXv. C-Xp-h-sc 20,000 ¯n-e-[n-Iw tSmÀ-¨p-IÄ hn-ä-gn-¨-Xmbpw I-W-¡p-IÄ kq-Nn-¸n-¡póp.

D-]-Ic-Ww hn-ä-gn-¡p-ó-Xn-\m-bn D-S-a-IÄ sh-ºv-ssk-äp-I-fnð \ð-In-bn-cn-¡p-ó A-h-Im-i-hm-Zw sX-än-²-cn-¸n-¡p-óXpw Dv-¯-c-hm-Zn-Xz-anñm-¯-Xp-am-sW-óv A-ssUzÀ-ss«-knw-Kv Ìm-tâÀ-Uv-kv A-tXm-dn-än I-gn-ª-Znh-kw ]p-d-¯n-d¡n-b {]-kv-Xm-h-\-bnð Ip-ä-s¸-Sp¯n. ]-e kv-{Xo-Ifpw Cv¯-cw D-]-I-c-W-§Ä tcm-Kw I-sï-¯p-ó-Xn-\p-Å Aw-KoIr-X ]cn-tim-[-\-IÄ-¡v ]-I-c-am-bn D-]-tbm-Kn-¡p-ó-Xmbpw C-h \ð-Ip-ó sXäm-b ^-e-§-fnð hn-iz-kn-¨v A-]-I-S-¯n-em-hp-Ibpw sN-bv-X-Xm-bn Im³-kÀ Nm-cn-än kw-L-S-\-IÄ sh-fn-s¸-Sp-¯póp. ]n-U-_v-fyp-_n slð-¯v F-ó I-¼-\n-bm-Wv Cu hnhmZ tSmÀ-¨n-sâ \nÀ-½m-Xm¡Ä. C-h-cp-sS shºv-ssk-änð X-só Im³-k-dn-s\ t\c-s¯ Xn-cn-¨-dn-bm-\p-Å D-]-Ic-Ww F-óv hy-à-am-¡n-bn-«p-ïv.

C-cp-«p-Å H-cp ap-dn-bnð hv-¨v tSmÀ-¨v D-]-tbm-Kn-¡m-\m-Wv \nÀ-½m-Xm-¡Ä D-]-tZ-in-¡p-óXv. tSmÀ-¨nð \n-óv h-cp-ó Np-hó sse-äv kv-X-\-§Ä-¡v D-Ån-se Syq-a-dp-I-sf I-sï-¯m³ k-lm-bn-¡p-sa-óm-Wv ]-d-bp-óXv. tSmÀ-¨n-se {]-Im-i-¯n-eq-sS c-à-Ip-g-ep-Ifpw aäpw t\À-¯ tc-J-I-fm-bn Im-Wm-\m-Ip-saópw Syq-a-dp-IÄ D-sï-¦nð B-`m-Kw \n-gð ho-WXp-t]m-se Im-W-s¸-Sp-sa-óp-am-Wv \nÀ-½m-Xm-¡Ä A-h-Im-i-s¸-Sp-ó-Xv. 300 e-[n-Iw kv-{Xo-I-fnð ]-co-£-WmÀ-°w D-]-tbm-Kn-¨v t_m-[y-s¸-«-Xn-\v ti-j-am-Wv C-h hn-]-Wn-bn-se-¯n-¨-sXópw aq-ónð c-ïv i-X-am-\w Iym³-k-dp-Ifpw tSmÀ-¨v D-]-tbm-Kn-¯v I-sï-¯m-\m-Ip-saópw I¼-\n ]-d-bp-óp. C-Xv hm-§n-¨v D-]-tbm-Kn-¨-h-cnð 80 i-X-am-\-¯n-te-tdbpw k-´p-ã-cm-sWópw I-¼-\n-bp-sS A-h-Im-i-hm-Z-¯n-ep-ïv.

F-ómð F-{Xbpw th-Kw C-¯-cw A-h-Im-i-hm-Z-§Ä \o-¡w sN-¿m³ F-Fkv-F I-¼\n-tbm-Sv B-h-iy-s¸«p. C¯-cw A-h-Im-i-hm-Z-§Ä D-ó-bn-¡m³ I-¼-\n-¡v bm-sXm-cp A-h-Im-i-hp-an-sñópw kv-X-\mÀ-_p-Zw A-Xn-sâ Xp-S-¡-¯nð X-só I-sï-¯m³ D-]-I-c-W-¯n-\v I-gnbpw F-óp-Å-Xn-\v a-Xnbm-b sX-fn-hp-IÄ lm-P-cm-¡-W-saópw tSmÀ-¨n-sâ \nÀ-½m-Xm-¡fm-b ]n-U-_v-fyp_n-tbm-Sv F-Fkv-F B-h-iy-s¸«p. am-tam-{Kmw t]m-ep-Å Aw-KoIr-X ]cn-tim-[-\-IÄ h-gn-sb kv-X-\mÀ-_p-Zw I-sï-¯m-\m-Ip-I-bp-Åp Fópw Añmv-¯ C¯-cw X-«n-¸p-I-fnð kv-{Xo-IÄ ho-g-cp-sX-óp Iym³-kÀ Nm-cn-än kw-L-S-\-IÄ ap-ó-dn-bn-¸v \ðIn. C¯-cw ]-c-ky-§Ä \n-tcm-[n-¡-W-saópw C-hÀ B-h-iy-s¸-«p.

F-ómð bp-sI-bnð F-{X-t¯m-fw {_-kväv-sse-äv tSmÀ-¨p-IÄ hn-ä-gn-ªn-«p-ïv Fó-Xv kw-_-Ôn-¨v Ir-Xyam-b hn-h-c-anñ. _q-«v-kv kv-täm-dp-IÄ h-gn-bpw Hm¬-sse³ tjm-¸nw-Kv sskäm-b B-a-tkm¬ h-g-bp-am-Wv tSmÀ-¨p-IÄ hnð-¡p-óXv. H-¸w C-h-cp-sS sshºv-ssk-äv h-gnbpw tSmÀ-¨p-IÄ hnð-¡p-ópïv. F-F-kv-F-bp-sS \-S-]-Sn-sb Ip-dn-¨v {]-Xn-I-cn-¡m³ ]n-U-_v-fyp-_n- slð-¯n-sâ h-àm-hv hn-k-½-Xn-¨p.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.