1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee August 21, 2014

kpdnbm\n HmÀ¯tUmIvkv k`bpsS bp.sI. dnPobWsâ ]pXnb ]m{XbmÀ¡ð hnImcnbmbn A`nhµy kJdnbmkv tamÀ ]oeIvkot\mkv Xncpta\nsb BIam\ kpdnbm\n HmÀ¯tUmIvkv k`bpsS ]cam[y£³, ]cn. ]m{XmbÀ¡okv _mhm Xncpa\Êv sImØv ASp¯ aqóp hÀjt¯¡p \nban¨p sImØv Ið¸\bmbn. A`n. Xncpa\kv \nehnð CSp¡n `{Zmk\m[n]\pw, Xq¯q«n bnsebpw , A ¼ehbensebpw tamÀ {KntKmdnb³ [ym\tI{µ§fpsS UbdIvSdpamW.v A`n. Xncpa\Ênsâ t\XrXz¯nð [ym\ iniqjIÄ 2010 ð s_ð^mÌnepw, 2013 ð HmIvkvt^mÀUnepw \Só ^manen tIm¬^d³kpIfnepw, bp sI taJebnepÅ hnhn[ CShIIfnepw DØmbn«p-Øv.

  Ct¸mÄ ]m{XbÀ¡ð hnImcnbmbncpó A`nhµy amXyqkv tamÀ At{]w Xncpta\nbpsS aqóp hÀjw Imemh[n ]qÀ¯nbm¡nbXn\memWv Cu ]p\À {IaoIcWw.

hmÀ¯ Ab¨Xv
tPmkv amXyp, enhÀ]qÄ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.