1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 27, 2012

e-ï³:CâÀ-s\-än-se t{]m¬-hoUn-tbm-Ifpw Nn-{X-§fpw B-kz-kn-¡p-ó kv-IqÄ-Ip-«n-IÄ c-Xn-bp-sS hn-{`mß-I-tem-I-t¯-¡v h-en-¨n-g-¡-s¸-Sp-I-bm-sW-óv hoïpw hoïpw ap-ó-dn-bn-¸p-IÄ. CâÀ-s\-änð ]-cn-N-b-s¸-« cw-K-§Ä B-hÀ-¯n-¡m-\p-Å {i-aw sN-dp-{]m-b-¯n-se C-hÀ Xp-S-§p-saópw A-Sp-¯n-sS bp-sI-bnð \-S¯n-b H-cp kÀ-th-bnð hy-à-ambn. ssSw-kv F-Uyp-t¡-j-Wð k-¹n-saânse (Sn-C-F-kv) 500 Hm-fw A-[ym-]n-I-c-am-cn-em-Wv kÀ-th \-S-¯n-bXv. Ip-«n-IÄ Øn-c-am-bn A-Ço-e-hoUn-tbm-IÄ Im-Wp-ó-h-cm-sW-óv kÀ-th-bnð ]-s¦-Sp¯ 36.7 i-X-am-\w A-[ym-]n-I-amcpw Øn-co-I-cn¨p. hf-sc F-fp-¸-¯nð e-`y-am-Ip-ó Cu kw-hn-[m-\w Ip-«n-I-fp-sS a\-kv kv-IqÄ-Im-e-L-«-¯nð¯-só X-IÀ-¡p-sa-óv kÀ-th-bnð ]-s¦-Sp¯ 74.6 i-X-am-\w A-[ym-]n-I-amcpw hn-e-bn-cp¯n.

]Xn-s\m-óp-hb-kv B-Ip-t¼m-tg¡pw Ip-«nIÄ ssew-Ko-I-am-bn A-Xo-h-D-òm-Zam-b A-h-Ø-bn-se-¯p-I-bm-Wv CâÀ-s\-än-se ]mT-\-§-fn-eqsS. B¬-Ip-«n-I-fmI-s« ap-XnÀ-ó kv-{Xo-I-tfmSp-t]mepw t{]m¬-kn-\n-a-bn-se ]-¦m-fn-sb-t¸m-se s]-cp-am-dm³ {i-an-¡pwþkÀ-th hy-à-am-¡póp. kv-Iq-fp-I-fnð C-t¸mÄ \-ev-Ip-ó ssew-Ko-I-hn-Zym-`ym-kwh-gn {]-iv-\w ]-cn-l-cn-¡m³ I-gn-bp-sa-ó hn-izm-kw A-[ym-]-I-À-¡p-\-ã-s¸-«-Xm-bpw kÀ-th hy-à-am-¡p-óp. t{]m¬-^n-en-ap-IÄ Øn-c-am-bn B-kz-Zn-¡p-ó s]¬-Ip-«n-IÄ ta-¡-¸nð {i-²n-¡p-t¼mÄ B¬-Ip-«n-IÄ i-co-c-ku-µcyw hÀ-[n-¸n-¡m-\p-Å h-gn-I-fm-Wv tX-Sp-óXv. anI-¨, sa-¨-s¸« ssew-Ko-I-hn-Zym-`ym-kwh-gn am-{X-ta {]-iv-\w ]-cn-l-cn-¡m-\m-Iq-sh-óm-Wv sk-Iv-kv F-Uyp-t¡-j³ t^m-dw tIm HmÀ-Un-t\-äÀ en-k lm³-Un-bp-sS \n-e-]mSv.
bp-sI-bnse Cu Ip-«n-I-fp-sS A-h-Ø-bm-Wv B-[p-\n-I-tem-I-¯n-se ]-e-Sn-b-§-fn-epw. tI-c-f-¯nepw Øn-Xn hy-Xy-Øañ. kv{XoIsf tamiambn Nn{XoIcn¡pó Nn{X§fpw sNdnb hoUntbmIfpw Ab¨psImSp¡póhÀ¡v Nne sh_vsskäpIÄ ]Ww \ðIn t{]mÕmln¸n¡p-óp-óp-sï-óv A-Sp-¯n-sS tI-cf t]m-eo-kv \-S¯n-b A-t\z-j-W-¯nð I-sï-¯n-bn-cpóp. hn-ZymÀ-Yn-I-fm-Wv C-¯-c-¯nð ]-e-cp-tS-bpw N-«p-I-am-bn {]-hÀ-¯n-¡póXv. CtX¡pdn¨v hnhcw e`n¨n«pw \nb{´Ww sImïphcmt\m \S]Sn kzoIcn¡mt\m Ignbm¯ AhØbnem-Wv tI-c-f-¯nse ssk_À s]meokv. C¯c¡mÀs¡Xnsc IÀi\ \nbaw \S¸m¡m³ tI{µkÀ¡mÀ Xocpam\n¨ncns¡bmWv Nne sh_vsskäpIÄ Hcp t]SnbpanñmsX {]hÀ¯n¡p-óXv. cïv t]mÀtWm sh_vsskäpIfmWv Ct¸mÄ kPohambpÅXv. Nn{X¯nsâ sXfn¨hpw aäpw IW¡nseSp¯mWv ]Ww \ðIpóXv. 500 apXð 750 tUmfÀhsc Hcp Ivfn¸n\v \ðIpóp. cïv sh_vsskäpIfnepw C´y³ kv{XoIfpsS Nn{X§fpw hoUntbmIfpamWv 90 iXam\hpw.

aebmfn kv{XoIÄ DĸsSbpÅhcpsS \Kv\Nn{X§fpw hoUntbmIfpw CXnð A]v-temUv sNbvXn«pïv. sh_vsskäpIÄ¡v ]nónð C´y¡mcmsWóv ssk_À s]meokv ]dbpóp. cïv sh_vsskäpIÄ hntZicmPy¯mWv cPnÌÀ sNbvXncn¡póXv. bp.Fkv, Bkvt{Senb FónhnS§fnð cPnÌÀ sNbvXncn¡póXn\mð X§Ä¡v \S]SnsbSp¡m³ IgnbnsñómWv ssk_À s]meoknse D-ó-XD-tZymKØÀ ]dbpóXv. \nehnepÅ \nba§Ä ZpÀ_ehpamWv. ]pXnb \nbaw \nehnð hómð Hcp ]cn[nhsc C¯cw sh_vsskäpIsf \nb{´n¡m³ Ignbpsaóv DZtymKØÀ ]dpbpóp. sh_vsskäpIfnð \Kv\hoUntbmIÄ {]Xy£s¸«Xns\ XpSÀóv NneÀ ]cmXnbpambn F¯nbncpóp. Cu hoUntbmIÄ \o¡w sN¿m³ ssk_À s]meokn\v Ignªp. Fómð C¯cw sh_vsskäpIÄ¡v ]nónð {]hÀ¯n¡póXmcmsWóv CXphsc Isï¯m³ Ignªn«nñ. Znhkw aqópw \mepw hoUntbmIÄ cïv sh_vsskänepw A]v-temUv sN¿s¸-Sp-óp-sï-óm-Wv tI-c-f-¯n-se ssk_À-t]m-eo-kn-sâ I-sï-¯ð.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.