1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee May 6, 2013

amemJamsc Fópw kvt\ln¨ncpó R§fpsS amKn tamÄ kzÀ¤¯nse amemJbmbn«v H-cp hÀjw ]qÀ¯nbmIpóp …Hcn¡epw ad¡m¯ \ñ HmÀ½Isf Fópw lrZbt¯mSv tNÀ¯p h¨psImïv

A¨m¨³,]¸m, a½n ,{InÌn tN¨n ,tdm_À«v- ,tkmP³,Pphð ….

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.