1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee March 11, 2013

CltemIhmkw shSnªv ssZh`h\¯nð \nXyhn{ia¯n-\mbn bm{Xbmb Nmt¡m¨nbpsS Bßim´n-¡mbn {]mÀ°n¡m\pw, Ahkm\ambn B icocw ZÀin¡m\p-ambn Ahk-cw. 13\v sNmÆmgvN sshIptócw 4 aWn¡v Xmekv{]n§v^oðUv skâv-  amÀ¡v tZhmeb¯nemWv ar-X-tZlw s]mXpZÀi\¯n\mbpw, hnizmknIfpsS {]mÀ°\¡m-bpw kuIcyw Hcp¡nbncn¡póXv. 4 a-Wn¡v s]mXp{]mÀY\¡v tijw arXtZl¯n\v A´na D]-Nmcw AÀ¸n¡phm³ FñmhÀ¡pw Ahkcw Dïmbncn-¡pw. hnizmknIÄ Fñmhscbpw Cu {]mÀ°\bnte¡v kzmKXw sN¿póp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.