1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee February 20, 2013

sPPn amómÀ

tdmw: ^n{_phcn 19\v tIm«b¯v \ncymX\mb sams´ I¯n\n aebmfn Atkmkntbj³ sk{I«dn jn_p tPmk^v tX¡ne¡m«nensâ kwkvImcw ^n{_phcn 24 i\nbmgvN cmhnse H³]Xp aWn¡v sXmSp]pgskâv- ]otäÀkv B³Uv- skâv- t]mÄkv- ]Ånbnð \S¡pw.

tIm«bw Imcn¯mkv- Bip]{Xnbnð kq£n¨«pÅ jn_phnsâ arXtZlw shÅnbmgvN sshIn«v Aôp aWn¡v Aco¡cbpÅ At±l¯nsâ `h\¯nð s]mXp ZÀi\¯n\p hbv¡pw. CäenbnepÅ kplr¯p¡Ä CsXmcp Adnbn¸mbn kzoIcn¡Wsaóv _Ôp¡Ä A`yÀ°n¨p

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.