1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 20, 2012

jm-Pn sIm-än-\m-«v

ac-Ww F-ó aq-ó-£cw-sIm-ïv hn[n Cu tem-I-¯nð-\nópw A-SÀ-¯n-sb-Sp-s¯-¦nepw HmÀ-½-sb-ó aq-ó£-cw sIm-ïv P-\-lr-Z-b-§-fnð Po-hn¨v, Xm³ kw-`m-h-\ sNbv-X Nn-cnbpw Nn-´bpw Po-hn-X-aq-ey-§fpw \n-e-\nÀ-¯pw-hn[w {]u-U-Kw-`o-cam-b A-´y-ip-{iq-j-bm-Wv ¥mkv-tIm-bn-se a-e-bm-fn k-aq-lw X-§-fpsS {]o-b-cm-P³ tN«-\v \-ev-In-b-Xv. A-t±-l-¯n-sâ `u-Xn-I-tZlw ]-Xn-s\-«mw-Xob-Xn D-¨-bv-¡v c-ïpa-Wn ap-Xð B-dph-sc ss¢-kn _m-¦n-epÅ tIm Hm-]v ^yq-W-dð ]mÀ-e-dnð s]m-Xp-ZÀ-i-\-¯n-\v h-¨-t¸mÄ a-e-bm-fn-IÄ H-sóm-óm-bn A-hn-tS-¡v H-gp-In-sb¯n.

cm-P³ tXm-a-kv Aw-Kamb ¥mkvtKm skâv {Ko-tKmdn-tbmkv HmÀ-¯-tUm-Iv-kv ]-Ån hn-Im-cn d-h.^m.hÀ-Ko-kv tPm¬ a-®-tô-cn-bp-sS t\-Xr-Xz-¯n-em-bn-cp-óp {]mÀ-°-\-IÄ. Fñm-hÀ¡pw {]o-b-s¸-«-h-\m-bn-cp-ó cmP³-tXm-a-kn-\v I-®o-cnð-Ip-XnÀó B-Z-cm-Rv-P-en-IÄ AÀ-¸n-¡m-\mbn k-aq-l-¯n-sâ \m-\m-Xp-d-bn-ep-Å-hÀ ]mÀ-e-dnð F¯n. A-Xn-\p-ti-jw cmP³-tXm-a-kn-sâ h-k-Xn-bnð bp-sI-bn-se G-Xm-\pwNn-e _-Ôp-¡fpw ssh-Zn-I-cpw kp-lr-¯p-¡fpw H-¯p-tNÀóv {]o-b-]-Xv-\n eo-em-½-sbbpw a-¡fm-b sa-dn³, UmÀ-hn³ F-ónh-sc B-iz-kn-¸n¨p.
19 mw Xo-b-Xnbm-b Cóse 12 a-Wn ap-Xð 1 a-Wn-h-sc tImHm-]v ^yq-W-dð- `u-Xn-I-i-co-cw Im-Wm³ A-hk-cw D-ïm-bn-cp-óp. A-Xn-\p-ti-jw 3:15 \v {Iq-Iv-̬ skâv sP-bnw-kv ]-Ån-bnð ae¦-c HmÀ-¯-tUm-Iv-kv k-`mNm-c {]-Im-c-ap-Å kw-kv-Im-c-ip-{iq-j-bp-sS H-ómw-`m-Kw ¥mkvtIm HmÀ-¯-tUm-Iv-kv ]-Ån hn-Im-cn- d-h.^m.hÀ-Ko-kv a-®-tô-cn-bp-sS ImÀ-an-I-Xz-¯nð \-S¯n.

Xp-SÀ-óv ko-tdm-a-e-_mÀ k-`m-{]-Im-c-ap-Å H¸o-kv hn-Im-cn d-h.^m.tPmÀ-Pv sX-Ån-bm-¦ð d-h.^m.amXyp tXm-«-¯p-am-en F-ón-hÀ \-S¯n. s_-ón am-¯qÀ, d-h.^m.hÀ-Ko-kv a-®-tô-cn F-ón-hÀ N-c-a-{]-kw-Kw \-S¯n. d-h.^m.tPmk-^v sh-¼m-SwX-d, t]mÄ-hÀ-Kokv (s¢-Un-_m¦v) Fñm-hÀ¡pw \-µn-]-d-ªp.
kv-tIm-«veâv a-e-bm-fn A-tkm-kn-tb-j³ {]-knUâv lm-cokv, sk-{I«-dn jntPm tPmk-^v F-ón-hÀ ]p-jv-]-N{Iw AÀ-]n¨p. Iq-Sm-sX kv-tIm-«veâv a-e-bm-fn k-aq-l-¯n-sâ hn-hn-[-`m-K-§-fnð-\n-ópÅ kp-a-\-kp-IÄ A-h-km-\-am-bn H-cp t\m-¡p-Im-Wp-hm\pw B-Z-cm-Rv-P-en-IÄ AÀ-¸n-¡m-\m-bn F-¯n-bn-cp-óp.

{]o-b-s¸-« cm-P³ tXm-a-kn-sâ hn-tbm-K-¯nð ¥mkv-tIm s¢-Un-_m-¦v a-e-bm-fn-IÄ Xo-cm-¯ Zpx-J-¯n-emWv. _m-Uv-anâ-Wnepw H-fn-¼n-Iv-knepw ]-Ån-bnepw Hm-W-¯n\pw P-ò-Zn-\-th-f-I-fn-ep-sañmw Nn-cn¨pw Nn-cn-¸n¨pw \-S-ó kp-lr-¯v hn-«p-]n-cn-ªp F-óp-Å k-Xyw-hn-iz-kn-¡m-\m-Im-sX A-\ojpw Zmkpw cm-Pp F-{_-lmapw(A-fn-b³)… A§-s\ \q-dp-I-W-¡n-\v B-ß-an-{X§Ä. A-hÀ X§-sf thÀ-s]«p-t]m-b {]o-b-s¸-«h-sâ B-ß-im-´n-¡m-bn {]mÀ-°-\-bn-em-Wn-t¸mÄ.

Cóv D¨¡v 2.15 \pÅ Fantdävkv hnam\¯nð cmPsâ arXtZlw \m«nte¡p sImïpt]mIpw. `mcy eoem½bpw a¡fmb sadn\pw UmÀhn\pw ASp¯ _Ôp¡fpw arXtZls¯ A\pKan¡pw. Xn¦fmgvN aqhmäp]pg skâv. tXmakv I¯o{Uð ]Ånbnð (Aca\ ]Ån) h¨mbncn¡pw ih kwkvImc ip{iqj \S¯s¸SpóXv. IqSpXð hnhc§Ä¡v ^m hÀKokv tPm¬ a®tôcn 07908064000

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.