1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee February 20, 2013

sPPn amómÀ

tdmw: tdmanð tPmen sN¿pó s_ón aqesâ ]nXmhv A¦amen \mbt¯mSv tPmk^v- aqe³ \ncymX\mbn.

s_ónbpsS ]nXmhnsâ \ncymW¯nð tdmanse ]nÊm\ {_th¯ bqWnänsâ A\ptimN\w tcJs¸Sp¯n. bqWnäv {]knUâv- tXmakv- Ccp¼³, ^m. _nPp ap«¯v]d¼nð, tPmbn hmg¸nÅn, tPmXnjv Iów¹m¡ð, kPn X«nð Fónhcpw A\ptimN\w Adnbn¨p.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.