1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee March 17, 2013

en-hÀ-]q-fn-se skâv sl-e³-knð Xm-a-kn-¡p-ó ]n. sP. tPm¬ (am-jvv) sâ ]n-Xm-hv I-f-cn-]-d-¼nð tPmk-^v ]m-d-s¯m-«nð \n-cym-X-\mbn. F¬-]-¯n-bm-dv h-b-Êm-bn-cpóp. kw-kvIm-c N-S-§p-IÄ sNm-ÆmgvN ssh-Ip-tócw 3.30\v Im-ªn-c-¯m-\w skâv tPm¬-kv ]m-co-jv NÀ-¨nð h-¨v \-S-¡pw.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.