1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee December 9, 2012

Xncphñ: ae¦c HmÀ¯tUmIv-kv kpdnbm\n k`bpsS ko\nbÀ sat{Xms¸meo¯ tUm.amXyqkv amÀ _ÀWm_mkv (89) Im-ew-sN-bvXp. RmbdmgvN ]peÀs¨ 2.30\v Xncphñ ]pjv]Kncn saUn¡ð tImfPv Bip]{Xnbnembncpóp A´yw. arXtZlw tIm«bw ]m¼mSn Zbdbnð s]mXpZÀi\¯\v sh¡pw. kwkv-Imcw ]nóoSv.

Atacn¡, tIm«bw, CSp¡n `{Zmk\§fpsS A[n]\mbn {]hÀ¯n¨n«pïv. imcncnI _p²nap«pIsf¯pSÀóv Zbdbnð hn{iaPohnXw \bn¨phcnIbmbncpóp. i\nbmgvN cmhnsebmWv hr¡kw_Ôamb AkpJs¯ XpSÀóv Bip]{Xnbnð {]thin¸n¨Xv. RmbdmgvN ]peÀs¨ lrZbkvXw`\apïmbtXmsS acWw kw`hn¡pIbmbncpópshóv Bip]{Xn A[nIrXÀ Adnbn¨p.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.