1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee February 16, 2013

\yp-tbmÀ-¡vvv: aXhn-izm-kw {]-Xn-k-Ôn-I-fnð B-ß-ss[-cyhpw Bcpw H-ä-s¸-«-h-cñ F-ó B-ß-hn-izm-khpw {]-Zm-\w sN-¿p-sa-óv bp.F³ sk-{I«-dn P-\-dð _m³ In aq¬. thÄ-Uv CâÀs^-bv-¯v ho¡n-t\m-S-\p-_-Ôn-¨v k-tµ-iw \-ev-Ip-I-bm-bn-cp-óp A-t±-lw. hn-izm-kw Po-hn-X-¯n-sâ v-A-SnØm-\ {]-am-W-am-¡n kzo-I-cn-¨n-«p-ff tIm-Sn-¡-W-¡n-\p P-\-§Ä tem-I-sa-¼m-Sp-ap-ïv. X-§-fp-sS hn-izm-k-¯nð apd-sI ]n-Sn-¨p sIm-ïv a-äp a-X-Ø-cp-am-bn k-l-hÀ-¯n-Xz-¯nð I-gn-bp-ó-h-cm-Wv `q-cn-]-£-hpw. a-X-]-chpw hn-izm-k-]-cam-b Im-cy-§-fnð ap-dn-thð-¡p-t¼mÄ k-l-Po-hn-IÄ-s¡-Xn-sc A-{I-a-¯n-sâ ]m-X ]n³-Xp-S-cp-ó \yq-\-]-£-hpw D-sï-óv A-t±-lw A-\p-kv-a-cn-¨p. C¯-cw {]-hÀ-¯-\-§Ä a-l¯m-b a-X-§-fp-sS ]m-c-¼-cy-§Ä¡pw ]T-\-§Ä¡pw ap-dn-thð-¸n-¡p-ó-Xp-am-Wv. kz-X-{´-am-bn Nn-´n-¡m\pw G-Xv a-X-¯nð hn-iz-kn-¡m-\p-ap-f-f auen-I A-h-Im-i-¯n-s\-Xn-cm-bp-f-f shñp-hn-fn-bm-bn C¯-cw {]-hÀ-¯-\§-sf hn-e-bn-cp-¯-Ww. C¯cw a-X-{`m-´n-s\-Xn-sc i-à-am-bn {]-Xn-tj-[n-¡m\pw sN-dp-¯p tXmð-¸n-¡m\pw \ap¡v I-gn-bWw.

ZoÀ-L-ZÀ-i-\-ap-f-f t\-XyXzw h-gn-tb C¯-cw {]-hÀ-¯-\-§Ä km-[y-am-Ip.-a-Xt\-Xm-¡Ä ku-ay-X-tbmSpw _-lp-am-\-t¯mSpw a-äp aX-§-tfmSpw X-§-fp-sS A-\p-bm-bn-I-tfmSpw kw-km-cn-¡Ww. a-X-kv-]À-² ]-c-¯p-ó bmsXmópw A-h-cp-sS kw-km-c-¯nð D-ïm-I-cp-Xv C-Xp X-só-bm-Wv thÄ-Uv CâÀ s^-bv-¯v lmÀa-Wn ho-¡n-sâ {][m-\ k-tµ-i-sa-óv A-t±-lw Iq-«n tNÀ-¯p. ]mÀ-iz-hð-¡-cn-¡-s¸-«, tPm-en-bnñm-¯, `m-hn-sb-¡p-dn-¨v {]-Xo£-bnñm-¯ bp-h-P-\-§Ä-¡v {]-Xym-i F-ó k-tµ-iw ]-IÀ-óp \ð-Im³ \-ap-¡m-I-Ww. A-Sn-Øm-\]-cam-b ku-I-cy-§Ä \n-hÀ-¯n-¡m³ km-[n-¡m-¯ bp-h-P-\-§-fm-Wv {]-tem-`-\-§-fnð-s¸-«v a-X-ku-lmÀ-±w X-IÀ-¡p-ó {]-hÀ-¯-\-§-fnð GÀ-s¸-Sp-ó-sX-óv A-t±-lw \n-co£n-¨p. {]-kw-Kw sIm-ïñ bp-h-P-\-§Ä-¡v sXm-gnepw am-\y-am-bn Po-hn-¡m-\p-f-f km-l-N-cy-hpw H-cp-¡n- sIm-ïm-Wv C¯-cw {]-iv-\-§Ä ]-cn-l-cn-¡-s¸-tSï-Xv. sF-Iy-cm-{ã-k-` \n-e-\nð-¡p-ó ]p-tcm-K-a\w F-ó A-P-ï-bm-Wv 2015 h-sc ap-tóm-«p h-¨n-cn-¡p-óXv.

sImSn-b Zm-cn-{Z-s¯ \nÀ-amÀÖ-\w sN-¿p-I, {]-Iy-Xn-sb kw-c-£n-¨p sIm-ïvvv km-¼¯n-I kp-Øn-c-X D-ïm-¡n-sb-Sp¡p-I F-ó-XmI-Ww \-½p-sS e-£yw. Cu e-£y-¯n-\p th-ïn A-`n-t\-Xm¡Ä, bp-h-P-\§Ä, hn-izm-k-k-aq-lw F-ón-§-s\ Fñm-hcpw ssI-IÄ tImÀ-¯v ap-tó-d-Ww. km-¼-¯nIw, {]-Iy-Xn-kw-c£-Ww cm-{ãn-bw Xp-S§n-b ta-J-e-I-fnð ]-cn-hÀ-¯-\-¯n-sâbpw B-i-b-¡p-g-¸-¯n-sâbpw \m-fp-I-fn-eq-sS-bm-Wv \mw IS-óp t]m-Ip-ó-Xv. {]-Xym-i hn-P-bn¡pw F-óvvv D-d-¸m-¡p-I F-ó-Xm-Wv \-½p-sS e-£yw. Fñm a-X-hn-izm-kn-Ifpw s]m-Xp \³-a-bv-¡m-bn H-cp-an-¡p-I-bm-sW-¦nð \-½p-sS e£yw F-fp-¸-am-Ipw. F-´m-Wv \-s½ hy-Xy-kv-X-cm-¡pó-Xv F-ó-Xn-s\-¡mÄ F-´m-Wv \-s½ tbm-Pn-¸n-¨vvv \n-dp-¯p-ó-sX-óvvv \-ap-¡vvv Nn-´n-¡mw. H-cp-an-¨vvv {]-hÀ-¯n-¨mð Cu e-£y-§Ä F-fp-¸-¯nð t\-Sn-sb-Sp-¡m-sa-ópw A-t±-lw ]-dªp.

kÀ-Æ-\³-abm-b ssZ-h-t¯bpw AXp-t]m-se- Xsó -A-bð-¡m-sc-bpw kvvvv-t\-ln¡p-I F-ó-Xm-Wv thÄ-Uvvv C-âÀs^-bv-¯vvvv lmÀa-Wn ho¡-nsâ B-]v-X-hm-Iyw. a-X-ku-lmÀ-±w Du-«n-bp-d-¸n¡p-I F-ó e-£y-t¯m-sS H-tÎm-_À 20, 2010 Hm-Sp Iq-Sn-bm-Wv s^-{_ph-cn B-Zy hm-cw thÄ-Uvvvv CâÀ-s^-bv-¯vvv lmÀa-Wn ho-¡m-bn B-N-cn-¡m³ bq.F³ Xo-cp-am-\n-¨-Xvv.

kw{Klw: entPm ]mdbv¡ð

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.