1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
KqKnÄ tkÀ¨v ssNðUv t]m¬ \ntcm[n¨p
KqKnÄ tkÀ¨v ssNðUv t]m¬ \ntcm[n¨p
KqKnÄ Xncbenð Ip«nIfpsS AÇoe Nn{X§fpw hoUntbmIfpw \ntcm[n¨p. {_n«¬ DÄs¸sS CwKvfojv amXr`mjbmb cmPy§fnemWv CXv \ntcm[n¨Xv. KqKnÄ sNbÀam³ FdnIv kvInanUväv Adnbn¨XmWv C¡mcyw. Ip«nIsf ssewKnIambn Zpcp]tbmKw sN¿pó hoUntbmIfpw, Nn{X§fpw e`yam¡pó sskäpIfnte¡pÅ en¦pIÄ KqKnÄ t»m¡v sN¿pw. Ct¸mÄ Ip«nIfpsS AÇoe Nn{X§Ä¡pw hoUntbmIÄ¡pambn XncbpóhÀ¡v GItZiw 100,000 …
ssew-Kn-I-_-Ô-¯n-ð G-À-s¸-Sm-\p-Å {]m-bw 15 B-¡-W-sa-óv
ssew-Kn-I-_-Ô-¯n-ð G-À-s¸-Sm-\p-Å {]m-bw 15 B-¡-W-sa-óv
]-c-kv-]-c k-½-X-t¯m-sS ssew-Kn-I-_-Ô-¯nð GÀ-s¸-Sp-ó-Xn-\p-Å G-ähpw Ip-d-ª {]m-bw ]-Xn-\-ôm-¡n Ip-d-bv-¡-W-sa-ó B-h-iy-hp-am-bn B-tcm-Ky hn-Z-Kv-²À cw-K-¯vv.
]-¯v a-¡-fp-Å Ip-Spw-_-¯n-\v H-cp hen-b ho-Sv th-Ww
]-¯v a-¡-fp-Å Ip-Spw-_-¯n-\v H-cp hen-b ho-Sv th-Ww
{]-Xn-hÀ-jw 34,000 ]u-ïn-sâ K-h¬-saâv B-\p-Iq-ey-§Ä sIm-ïv Po-hn-¡p-ó ]-{´ïw-K Ip-Spw-_w H-cp hen-b ho-Sv th-W-sa-ó B-h-iy-hp-am-bn cw-K¯v. ]-¯v a-¡-fp-Å eo anñÀ, \-Xm-en Im³ F-óo Z-¼-Xn-I-fm-Wv \n-e-hn-se X-§-fp-sS Iu¬-knð lu-kv Xo-sc sN-dp-Xm-b-Xn-\mð Ipd-¨v Iq-Sn hen-b ho-Sv A-\p-h-Zn-¡-W-sa-ó B-h-iy-hp-am-bn cw-K-¯v F-¯n-bn-cn-¡p-ó-Xv.
I-fn-¸m-«-§Ä Xn-c-sª-Sp-¡p-t¼mÄ….
I-fn-¸m-«-§Ä Xn-c-sª-Sp-¡p-t¼mÄ….
Ip-«nI-sf kv-t\-ln-¡p-ó-h-scñmw C-ã-s¸-Sp-óXpw hm-§p-ó-Xp-am-Wv I-fn-¸m-«§Ä. F-ómð- I-fn-¸m-«-§Ä Nn-e-t¸mÄ sI-Wn-I-fm-bn am-dp-ó A-h-Ø-I-fpw hn-c-fañ. \n-§-fp-sS ]n-tôm-a-\-bv-¡v I-fn-¸m-«-§Ä Xn-c-sª-Sp-¡p-t¼mÄ {i-²n-t¡-ï Im-cy-§Ä F-s´ñm-am-Wv.
H-cnS-¯v H-cnS-¯v H-cp cm-Pm-hv D-ïm-bn-cp-óp….
H-cnS-¯v H-cnS-¯v H-cp cm-Pm-hv D-ïm-bn-cp-óp….
\n-§-fp-sS Ip-«n-IÄ I-Y-IÄ tI«mtWm D-d-§m-dp-Å-Xv.... Xnc-¡p ]n-Sn-¨ Po-hn-X-¯nð tPm-en-I-sfñmw XoÀ-¯v F-§-t\bpw I-«n-ev ]n-Sn-¡m³ t\m-¡p-ó am-Xm-]n-Xm-¡-tfm-Sv \n-§-fp-sS a-¡Ä D-d-§p-ó-Xn-\v ap³-]p-Å Ipd-¨v ka-bw Ah-sc tNÀ-¯v ]n-Sn¨p-sIm-ïv `m-h-\-bp-sS tem-I-¯p-Iq-Sn H-óv I-d-§n-h-tóm-fq... A-h \n-§-fp-sS a-¡-fp-tSbpw \n-§-fp-tSbpw ssh-Imcn-I _-Ô-¯n-ep-ïm-¡p-ó am-äw A-Ûp-Xm-h-l-am-bn-cn-¡pw.
kz-´w kp-J-¯n-\m-bn Ip-Spw-_w D-t]-£n-¡p-ó-htc, F-t¸m-sg-¦nepw Cu Ip-ªp-ap-J-§Ä \n§Ä HmÀ-¯n-«p-tïm?
kz-´w kp-J-¯n-\m-bn Ip-Spw-_w D-t]-£n-¡p-ó-htc, F-t¸m-sg-¦nepw Cu Ip-ªp-ap-J-§Ä \n§Ä HmÀ-¯n-«p-tïm?
kz-´w kp-J-¯n-\v th-ïn-bmIpw ]-ecpw hn-hm-l-tamN-\w Xn-cv-sª-Sp-¡p-ó-Xv. F-ómð hn-hm-l-tam-N-\-w aq-ew Zp-cn-Xw A-\p-`-hn-¡p-ó H-cp Iq-«-cpïv.
D-d-¸p-h-cp¯mw im-co-cn-Ihpw am-\-kn-I-hpam-b B-tcmKyw
D-d-¸p-h-cp¯mw im-co-cn-Ihpw am-\-kn-I-hpam-b B-tcmKyw
am\knIhpw imcocnIhpam-b B-tcmKyw \-½p-sS Np-äp-]m-Snð h-f-cp-ó G-sXm-cp Ip-«n¡pw A-Xy-´m-t]-£n-X-amWv. A-Xv D-d-¸p-h-cp-t¯-ïv ho-«n-se ap-XnÀ-óh-cp-sS I-S-a-bpw.
a¡-sf \n-§Ä ss[-cy-am-bn D-d-§n-t¡m-fq………………
a¡-sf \n-§Ä ss[-cy-am-bn D-d-§n-t¡m-fq………………
]p-X-¸n-\-Sn-bnð kp-J-\n-{Z-bnemtWm \n-§-fp-sS a-¡-sf-¦nð D-WÀ-¯m³ {i-an-¡-cpXv. A-Xn-\v Im-c-W-hp-ap-ïv. Dd¡¡¼¡mcmb Sot\PpImcnð C³kpen³ Dð]mZ\w IqSpXð \S¡pópsïómWv I-sï-¯ð.
hnhm-l_-Ôw X-IÀ-¡pó-Xv b-YmÀ-°¯nð B-cp-sS Po-hn-Xwþ am-Xm-]n-Xm-¡-òm-cp-sStbm Ip-«n-I-fp-sS-tbm???
hnhm-l_-Ôw X-IÀ-¡pó-Xv b-YmÀ-°¯nð B-cp-sS Po-hn-Xwþ am-Xm-]n-Xm-¡-òm-cp-sStbm Ip-«n-I-fp-sS-tbm???
hn-hm-l_-Ôw Fó-Xv tIh-ew c-ïv hy-àn-IÄ-¡n-S-bn-ep-Å _-Ô-a-ñ. a-dn-¨v A-h-cp-sS Ip-«nIÄ C-cp-Ip-Spw_-§Ä Fñm-h-tcbpw _m-[n-¡p-ó-Xm-Wv. A-Xp-t]m-se-Xsóv hn-hm-l-_-Ô-¯n-se kz-c-t¨À-¨-bnñm-bv-abpw. C-Xv G-ähpw Iq-Sp-Xð _m-[n-¡pó-Xv Ip-«n-I-sf- Xsóbm-Wv
{]-Xo-£-tb-In Ir-{Xn-a KÀ-`-[m-c-W- Nn-Inð-km-cw-K-¯v h³-ap-tóäw
{]-Xo-£-tb-In Ir-{Xn-a KÀ-`-[m-c-W- Nn-Inð-km-cw-K-¯v h³-ap-tóäw
Hcp Ip-ªn-Imð Im-Wm³ Im-¯n-cn-¡p-ó Z-¼-Xn-am-sc \n-§-f-dn-bm³. \n-ch-[n t]À-¡v k´m-\ `m-KytaInb C³ hnt{Sm s^À«nssetkj³ (sFhnF^v) Fó Ir{Xna KÀ`[mcW NnInðkm cwK¯p h³ ap-tó-ä-¯n-\v km[y-X sX-fn-bpóp.