1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
a¡-sf \n-§Ä ss[-cy-am-bn D-d-§n-t¡m-fq………………
a¡-sf \n-§Ä ss[-cy-am-bn D-d-§n-t¡m-fq………………
]p-X-¸n-\-Sn-bnð kp-J-\n-{Z-bnemtWm \n-§-fp-sS a-¡-sf-¦nð D-WÀ-¯m³ {i-an-¡-cpXv. A-Xn-\v Im-c-W-hp-ap-ïv. Dd¡¡¼¡mcmb Sot\PpImcnð C³kpen³ Dð]mZ\w IqSpXð \S¡pópsïómWv I-sï-¯ð.
hnhm-l_-Ôw X-IÀ-¡pó-Xv b-YmÀ-°¯nð B-cp-sS Po-hn-Xwþ am-Xm-]n-Xm-¡-òm-cp-sStbm Ip-«n-I-fp-sS-tbm???
hnhm-l_-Ôw X-IÀ-¡pó-Xv b-YmÀ-°¯nð B-cp-sS Po-hn-Xwþ am-Xm-]n-Xm-¡-òm-cp-sStbm Ip-«n-I-fp-sS-tbm???
hn-hm-l_-Ôw Fó-Xv tIh-ew c-ïv hy-àn-IÄ-¡n-S-bn-ep-Å _-Ô-a-ñ. a-dn-¨v A-h-cp-sS Ip-«nIÄ C-cp-Ip-Spw_-§Ä Fñm-h-tcbpw _m-[n-¡p-ó-Xm-Wv. A-Xp-t]m-se-Xsóv hn-hm-l-_-Ô-¯n-se kz-c-t¨À-¨-bnñm-bv-abpw. C-Xv G-ähpw Iq-Sp-Xð _m-[n-¡pó-Xv Ip-«n-I-sf- Xsóbm-Wv
{]-Xo-£-tb-In Ir-{Xn-a KÀ-`-[m-c-W- Nn-Inð-km-cw-K-¯v h³-ap-tóäw
{]-Xo-£-tb-In Ir-{Xn-a KÀ-`-[m-c-W- Nn-Inð-km-cw-K-¯v h³-ap-tóäw
Hcp Ip-ªn-Imð Im-Wm³ Im-¯n-cn-¡p-ó Z-¼-Xn-am-sc \n-§-f-dn-bm³. \n-ch-[n t]À-¡v k´m-\ `m-KytaInb C³ hnt{Sm s^À«nssetkj³ (sFhnF^v) Fó Ir{Xna KÀ`[mcW NnInðkm cwK¯p h³ ap-tó-ä-¯n-\v km[y-X sX-fn-bpóp.
H-óv ap-ãn-Np-cp«m-tam……..F-¦nð ]-eXpw HmÀ-s¯-Sp¡mw
H-óv ap-ãn-Np-cp«m-tam……..F-¦nð ]-eXpw HmÀ-s¯-Sp¡mw
Xn-c-t¡m-Sv Xn-c-¡m-Wv Fñm-hÀ-¡pw. Xn-c-¡nð \-«w-Xn-cn-bp-t¼mÄ ]-eXpw a-d-¡p-óXpw kz`m-hnIw. a-d-hn-tcm-K-¯n-\v a-dp-a-cp-óv tX-Sn tUm-ÎÀ-am-cp-sS A-Sp-¯v A-e-bp-ó-hcpw Nnñ-d-bñ.
“t]m-kn-äo-hv Xn-¦n-§v t^mÀ Kp-Uv slð¯v’
“t]m-kn-äo-hv Xn-¦n-§v t^mÀ Kp-Uv slð¯v’
F-´m-Wv t]m-kn-äo-hv Xn-¦nwKv? am-\-kn-I-hpw im-co-cn-I-hpam-b H-cm-fp-sS h-fÀ-¨-bv¡pw B-tcm-Ky-¯n\pw C-Xn-\p-Å ]-¦v F-´mWv? \n-§Ä t]m-kn-äo-hv Xn-t¦-gv-kv B-tWm? tNm-Zy-§Ä H-cp-]m-SmWv. H-ä D¯-cw am{Xw ... "t]m-kn-äo-hv Xn-¦nw-Kv Cu-kv Kp-Uv B³-Uv C-äv Cu-kv F-k³jyð t^mÀ A-hÀ sa³v-dð B³v-dv ^n-kn-¡ð slð¯v'.
Ip-«n-IÄ tam-i-am-bn s]-cp-am-dptóm… Imc-Ww am-Xm-]n-Xm¡Ä
Ip-«n-IÄ tam-i-am-bn s]-cp-am-dptóm… Imc-Ww am-Xm-]n-Xm¡Ä
Ip-«n-IÄ kv-Iq-fp-I-fnepw aäpw tam-i-am-bn s]-cp-am-dm³ Imc-Ww am-Xm-]n-Xm-¡Ä i-cn-bm-bn h-fÀ-¯m-¯-Xm-Wv F-óv A-²ym-]IÀ.
k-½m-\-w sIm-Sp¡q, Ip-«nI-sf {]-hÀ-¯-\ \n-c-X-cm-¡q
k-½m-\-w sIm-Sp¡q, Ip-«nI-sf {]-hÀ-¯-\ \n-c-X-cm-¡q
{]-hr-¯n-IÄ-¡v D-Nn-Xam-b k-½m-\-§Ä In-«p-ó Ip-«n-IÄ X-§-fp-sS e-£y-§Ä t\-Sm³ {]m-]v-X-cm-sW-óv ]pXn-b ]T\w. F-ómð C-Xn-\v th-ïn-bp-Å ITn-\m-²zm-\w Ip-«n-I-fp-sS B-tcm-Ky-s¯ an-I-¨ co-Xn-bnð kzm-[o-\n-¡n-sñ-ópw im-kv-{X-ÚÀ ]-d-ªp. tPm-en-IÄ-¡v k-½m-\w e-`n-¡p-ó Ip-«n-IÄ im-co-cn-I-am-bn F-t¸mgpw {]-hÀ-¯-\ \n-c-X-cm-bn-cn-¡pw. F-ómð Cu Aan-X im-cocn-I A-²zm-\w A-h-cp-sS B-tcm-Ky-t¯bpw `m-c-t¯bpw an-I-¨ co-Xn-bnð kzm-[o-\n-¡nñ. kn-K-¸q-cn-se Uyq-¡v \m-j-Wð bq-Wn-th-gv-kn-än-bn-se im-kv-{X-Ú\m-b F-dn-Iv ^n³-sI-ð-Ìo³ B-Wv C-Xv kw-_-Ôn-¨ ]T-\-§Ä \-S-¯n-b-Xv.
]-g-In-tX-ª {]-iw-km-h-N-\-§Ä Ip-«nI-sf A-k-´p-ã-cm-¡p-óp
]-g-In-tX-ª {]-iw-km-h-N-\-§Ä Ip-«nI-sf A-k-´p-ã-cm-¡p-óp
]-ecpw ]-eX-h-W D-]-tbm-Kn-¨v \n-dw a§n-b {]-iw-km h-N-\-§Ä Ip-«n-I-fp-sS a-\w a-Sp-¸n-¡p-sa-óv ssk-t¡m-f-Pn-kv-äp-IÄ
Ip-«nI-sf ]Tn-¸n-¡pó-Xv tbm-Ky-X-bnñm-¯ A-²ym-]-IÀ
Ip-«nI-sf ]Tn-¸n-¡pó-Xv tbm-Ky-X-bnñm-¯ A-²ym-]-IÀ
]-¯n-e-[n-Iw Cw-¥o-jv kv-Iq-fp-I-fnð hn-ZymÀ-°nI-sf ]Tn-¸n-¡p-ó A-²ym-]-I-cnð ]-Ip-Xn-bn-e-[n-Ihpw tbm-Ky-X-bnñm-¯-h-sc-óv dn-t¸m-À-«v.
hn-hm-ln-XÀ-¡v ZoÀ-Lm-bp-Êv
hn-hm-ln-XÀ-¡v ZoÀ-Lm-bp-Êv
hn-hm-ln-X-cm-b-hÀ Iq-Sq-Xð Im-ew Po-hn-¨n-cn-¡p-sa-óv ]T\w. hn-hm-ln-X-cm-Ipó-Xv a-[y-h-b-Ênð Iq-Sp-Xð Im-ew Po-hn-¨n-cn-¡m³ k-lm-bn-¡p-sa-óm-Wv K-th-j-IÀ ]-d-bp-óXv.