1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
aq-ómw-h-b-knð s\-än-ð \o-´n-¯p-Sn-¡p-ó _m-eyw: A-]-I-Shpw H¸w
aq-ómw-h-b-knð s\-än-ð \o-´n-¯p-Sn-¡p-ó _m-eyw: A-]-I-Shpw H¸w
e-ï³:ap-e-¡p-¸n D-t]-£n-¡pw-ap-t¼ CâÀ-s\-än-te-¡v Xn-cn-bp-ó _m-eyw. ]-ïv Im-e-¯v I-fn-¸m-«-§fpw ]m-h-¡p-«n-I-fp-am-bn-cp-óp _m-ey-¯n-sâ Iq-s«-¦nð C-t¸mÄ sF ]mUpw Iw-]yq-«-dp-Ifpw DÄ-s¸-sS A-Xy-´m-[p\n-I h-kv-Xp-¡-fm-Wv I-fn-¡q-«p-ImÀ.
tkmdn, ]o-co-Uv B-Wv….
tkmdn, ]o-co-Uv B-Wv….
ssew-Kn-I_-Ôw H-gn-hm-¡p-ó-Xn-\m-bn \m-ev]-Xv i-X-am-\w kv-{Xo-I-fpw I-Åw ]-d-bp-ó-Xm-bn ]pXn-b kÀtÆ.
Cu Z-¼-Xn-IÄ-¡v C-Xv F-´v ]än ?
Cu Z-¼-Xn-IÄ-¡v C-Xv F-´v ]än ?
{_n-«-\n-se Z-¼-Xn-am-cnð F¬]-Xv i-X-am-\-hpw D-d-§m³ t]m-Ip-ó-Xn-\v ap³-]v ]-c-kv]-cw Npw-_n-¡m-dn-sñ-óv dn-t¸mÀ«v.
kv-X-\mÀ-_p-Zw I-sï-¯m³ tSmÀ-¨v, X-«n-s¸-óv hm¨v-tUm-Kv
kv-X-\mÀ-_p-Zw I-sï-¯m³ tSmÀ-¨v, X-«n-s¸-óv hm¨v-tUm-Kv
kv-X-\mÀ-_p-Zw I-sï-¯m³ k-lm-bn-¡p-sa-ó A-h-Im-i-hm-Z-hp-ambn hnð-¸-\ \-S-¯pó tSmÀ-¨p-IÄ X-«n-¸m-sW-óv...
a-[p-cw-hnf-¼n bp-sI-bnð tNm-t¢-äv hm-cw…
a-[p-cw-hnf-¼n bp-sI-bnð tNm-t¢-äv hm-cw…
e-ï³:a-[p-cw hnf-¼n bp-sI-bnð tNm-t¢-äv hmcm-tLm-j-¯n-\p Xp-S-¡-ambn. Cu am-kw F-«n-\p Xp-S§n-b hmcm-tLm-jw 14 h-sc \o-fpw. hb-dv \nd-sb tNm-t¢-äv I-gn-¡p-ó-tXm-sSm-¸w ssh-hn-[y-amÀó tNm-t¢-äp-IÄ \nÀ-an-¡m\pw B-tLm-jn-¡m-\pw A-hk-c-sam-cp-¡n-bm-Wv tNm-t¢-äv hm-cw B-tLm-jn-¡p-óXv.
P-¦v ^p-Uv I-gn-¡p-ó Ip-«n-IÄ¡v sF-Iyq Ip-dbpw
P-¦v ^p-Uv I-gn-¡p-ó Ip-«n-IÄ¡v sF-Iyq Ip-dbpw
Iq-Sp-Xð ^m-Ìv ^p-Up-IÄ I-gn-¡p-ó Ip-«n-IÄ¡v sF-Iyq Ip-d-bp-sa-óv ]T\w. Zn-h-khpw ho-«nð ]m-I-s¸-Sp-¯p-ó B-lm-cw I-gn-¡p-ó Ip-«n-I-fp-am-bn Xm-c-X-ay-s¸-Sp-¯n-bm-Wv ]T-\w \-S-ó-Xv. Ip-«n-I-fp-sS B-lm-c-hpw sF-Iyq-hp-am-bn _-Ô-ap-sï-óv t\c-s¯ \-S¯n-b ]T-\-§-fnð sX-fn-ªn-cpóp. F-ómð I-gn-¡p-ó B-lm-chpw B-fp-I-fp-sS tkm-jyð kv-äm-äkpw k-¼-¯pw sF-Iyp-hn-s\ kzm-[o-\n-¡p-óp-sï-óm-Wv ]pXn-b ]T-\-§Ä hy-à-am-¡p-ó-Xv. Hm-tcm Zn-h-khpw Ip-«n-IÄ …
R-§Ä k-´p-ã-cm-Wv
R-§Ä k-´p-ã-cm-Wv
{_-«o-jv Z-¼-Xn-am-cnð 91 i-X-am-\hpw k-´p-ã-cm-sW-óv dn-t¸mÀ«v. A-Sp-¯n-sS \-S-ó H-cp kÀ-tÆ-bn-em-Wv 91 i-X-am-\w h-cp-ó Z-¼-Xn-Ifpw X-§-fp-sS hn-hm-l-Po-hn-X-¯nð k-´p-ã-cm-sW-óv A-`n-{]m-b-s¸-«n-cn-¡p-ó-Xv. 17 i-X-am-\w Z-¼-Xn-I-fmI-s« X-§-fp-sS hn-hm-l-Po-hn-Xw D-¯-a-am-b-Xm-sWópw hn-iz-kn-¡p-óp. hn-hm-l-tamN-\w H-cp A-\m-h-iy-Im-cy-am-sWópw H-cp-an-¨v Po-hn-¡m-\m-Wv X-§Ä C-ã-s¸-Sp-ó-sXópw `q-cn-`m-Kw h-cp-ó Z-¼-Xn-Ifpw A-`n-{]m-b-s¸-«p. hn-hm-l-tamN-\w tX-Sp-ó Z-¼-Xn-I-fp-sS F-®w …
24 a-Wn-¡qdp-sIm-ïv hb-dv Ip-d-bv-¡mw
24 a-Wn-¡qdp-sIm-ïv hb-dv Ip-d-bv-¡mw
H-scm-ä cm-{Xn-sIm-ïv NmSn-b hb-dv Ip-d-bv-¡m-\mIp-tam. km-[n-¡p-sa-óm-Wv hn-Z-Kv-²À ]-d-bp-óXv. ]-s£ sh-dp-tX C-cp-ómð ]-änñ. Xm-sg ]-d-bp-ó Sn-]vv-kp-IÄ H-óp ]-co-£n-¨p-t\m¡q. shdpw H-ä-cm-{Xn-sIm-ïv NmSn-b h-b-dn-s\ sa-cp-¡n F-Sp-¯v hSn-shm-¯ B-Im-cw \n-§Ä¡pw kz-´-am-¡mw.
H³]Xnepw Adp]¯nsb«nepw PohnXw IqSpXð kpJIcw
H³]Xnepw Adp]¯nsb«nepw PohnXw IqSpXð kpJIcw
¯nsb«mas¯ hbÊnepamWv PohnXw IqSpXð kpJIcamIpósXóv..
s]m®¯Sn: Aôp hbÊpÅ Ip«nIÄ¡v t]mepw cà k½À±w, sImfkv{SmÄ, lrt{ZmKw
s]m®¯Sn: Aôp hbÊpÅ Ip«nIÄ¡v t]mepw cà k½À±w, sImfkv{SmÄ, lrt{ZmKw
പൊണ്ണത്തടി മൂലം അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് പോലും അമിത രക്തസമ്മര്‍ദ്ദവും കൊളസ്‌ട്രോളും ഹൃദ്രോഗവും വരുന്നതായി പഠനം.