1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
ചൊവ്വാ യാത്ര സംഘത്തിലെ 100 പേരുടെ പട്ടികയില്‍ മലയാളി പെണ്‍കുട്ടിയും
ചൊവ്വാ യാത്ര സംഘത്തിലെ 100 പേരുടെ പട്ടികയില്‍ മലയാളി പെണ്‍കുട്ടിയും
2024ല്‍ നടക്കുന്ന ചൊവ്വാ പര്യവേഷണ സംഘത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്ത 100 പേരുടെ പട്ടികയില്‍ മലയാളി പെണ്‍കുട്ടിയും. പാലക്കാട് സ്വദേശിനിയാണ് ശ്രദ്ധ പ്രസാദ്. 19കാരിയായ ശ്രദ്ധക്ക് പുറമേ രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാര്‍ കൂടി ചൊവ്വാ പര്യവേഷണ സംഘത്തിലുണ്ട്.
ജിസിഎസ്ഇ ഫലങ്ങൾ: ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സ്കൂളുകളുടെ നിലവാരം ഇടിയുന്നു
ജിസിഎസ്ഇ ഫലങ്ങൾ: ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സ്കൂളുകളുടെ നിലവാരം ഇടിയുന്നു
ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സ്കൂളുകളുടെ നിലവാരം ഇടിയുന്നതായി പുതിയ ജിസിഎസ്ഇ ഫലങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പുതുതായി നിലവിൽ വന്ന പരീക്ഷാ നിയമങ്ങളുടേയും ലീഗ് ടേബിളുകളുടേയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണിത്. പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ ഫലമായി ജിസിഎസ്ഇ ഗ്രേഡുകളിൽ ചെറിയ ഇടിവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർഥികളിൽ 40% മെങ്കിലും എക്കും സിക്കും ഇടയിലായി അഞ്ച് ജിസിഎസ്ഇ ഗ്രേഡുകൾ നേടണമെന്ന നിബന്ധന പാലിക്കാൻ മിക്ക സ്കൂളുകൾക്കും കഴിയില്ല. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ …
മനസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെ കടത്തിവെട്ടുന്നു
മനസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെ കടത്തിവെട്ടുന്നു
സ്വന്തം ഭാര്യ നിങ്ങളേക്കാൾ വൈകാരിക പക്വത കാണിക്കുന്നു എന്ന തോന്നലുണ്ടോ? നിങ്ങൾ മറന്നുപോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ അനായാസം ഓർത്തെടുക്കാറുണ്ടോ? അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട, സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരേക്കാൾ നന്നായി ഓർമ്മകളുടേയും വികാരങ്ങളുടേയും മേൽ നിയന്ത്രണമുള്ളവരാണെന്ന് പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ. സ്വിറ്റ്സർലന്റിലെ ബാസൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടന്ന ഒരു പഠനത്തിലാണ് സ്ത്രീകൾ വികാരങ്ങളെ കൂടുതൽ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കണ്ടത്. തീവ്രമായ വൈകാരിക മുഹൂർത്തങ്ങളെ …
Ipªpa\knsâ BtcmKyw: {_n«ojv amXm]nXm¡Ä ]dbpóp
Ipªpa\knsâ BtcmKyw: {_n«ojv amXm]nXm¡Ä ]dbpóp
Ip«nIfpsS am\knImtcmKy¯n\v {_n«ojv amXm]nXm¡Ä IqSpXð {i² sImSp¡póXmbn kÀthbnð Isï¯ð. aäv BtcmKy {]iv\§tf¡mÄ amXm]nXm¡sf Ae«póXv Ipªp§fpsS am\knI {]iv\§fmWv. kÀthbnð ]s¦Sp¯ 40% c£nXm¡Ä A`n{]mbs¸«Xv X§fpsS Ipªnsâ sshImcnX AkzØXIÄ ]cnKWn¡póXn\v ap³KW\ \ðIpóp FómWv. A½amcnð 47% t]À X§fpsS Ipªn\v sshImcnI ]n´pWbpambn H¸w \nð¡póhcmWv. Ipªp§Ä …
Hcp {_n-«o-jv Ip-Spw-_w G-ä-hpw Iq-Sp-Xð ]-Ww sN-e-hm-¡pó-Xv Ip-«n-IÄ-¡v thïn
Hcp {_n-«o-jv Ip-Spw-_w G-ä-hpw Iq-Sp-Xð ]-Ww sN-e-hm-¡pó-Xv Ip-«n-IÄ-¡v thïn
{_n«Wnð ØncXmakam¡nb Hcp icmicn IpSpw_w {]XnhÀjw hmbv]m Xncn¨Shn\v sNehm¡pó XpItb¡mÄ IqSpXð Ip«nIÄ¡mbn sNehm¡pópsïóv ]T\§Ä. ^manen B³Uv ssNðUv sIbÀ {SÌv ]pd¯nd¡nb hmÀjnI dnt¸mÀ«nemWv CXv kw_Ôn¨ ]cmaÀiapÅXv. cïp Ip«nIfpÅ amXm]nXm¡fpsS apgph³ kab ]cnNcWw thï Cfb Ip«n¡v 11,700 ]uïmWv {]XnhÀjw sNehv hcpóXv. CXv …
Sq¯vt]Ìv Ip«nIfpsS _p²n achn¸n¡psaóv ]T\w
Sq¯vt]Ìv Ip«nIfpsS _p²n achn¸n¡psaóv ]T\w
Sq¯vt]Ìv Ip«nIfpsS _p²n achn¸n¡psaóv ]T\w. Sq¯v t]Ìnð D]tbmKn¨ncn¡pó ^vfqssdUv t]mepÅ cmkLSI§Ä Ip«nIfpsS _p²nhfÀ¨sb apcSn¸n¡psaómWv ]T\ dnt¸mÀ«v. lmÀhmÀUv ]»nIv slð¯v kvIqfnse KthjIcmWv Cu ]T\w \S¯nbXv. 2006 apXð Bdv hbkn\pw 12 hbkn\pw CSbv¡v {]mbapÅ Ip«nIfnð \S¯nb ]T\¯nemWv C¡mcyw hyàambXv. Sq¯v t]Ìnð AS§nbncn¡pó …
h-fÀ-óp I-gn-ªmð tPm-en In-«n-sñ-óv Ip-«n-IÄ-¡v Bi¦
h-fÀ-óp I-gn-ªmð tPm-en In-«n-sñ-óv Ip-«n-IÄ-¡v Bi¦
ap-XnÀ-óv I-gn-ªmð tPm-en e-`nt¨-¡ptam F-ó-Xm-Wv `q-cn-`m-Kw Ip-«n-I-fp-tS-bpw B-i-¦. 11 \pw 15 \pw C-S-bnð {]m-b-ap-Å A-ônð \m-ev Ip-«n-I-fpw k-½À-±-¯n-\v A-Sn-a-s¸-«-h-cmWv.
{_n«ojv hnZymÀ°nIfpsS ssewKnI hnZym`mk¯nsâ kne_kv Hm¬sse\nð {]kn²s¸Sp¯pw
{_n«ojv hnZymÀ°nIfpsS ssewKnI hnZym`mk¯nsâ kne_kv Hm¬sse\nð {]kn²s¸Sp¯pw
{_n«\nse kvIqÄ hnZymÀ°nIÄ¡v \evIpó ssewKnI hnZym`ymk¯nsâ kne_kv C\n apXð ]ckyam¡pw. IqSmsX aZyw, ab¡pacpóv Fónhsb¡pdn¨pw Ip«nIsf ]Tn¸n¡póXv Fs´óv ]ckyam¡m\pw Xocpam\n¨p. s]gvkWð, tkmjyð slð¯v B³Uv- F¡tWmanIvkv kne_knsâ `mKambmWv Ip«nIÄ¡v ssewKnI hnZym`ymkhpw aZyw, ab¡pacpóv Fónhsb¡pdn¨pÅ hnhc§fpw \evIpóXv. {_n«\nse hnZym`ymk hIp¸v kvIqfpIÄ¡v \evInb amÀK\nÀt±ifnemWv …
kv-Iqfnð sshInsb¯nbmð t]m¡äv ImenbmIpw
kv-Iqfnð sshInsb¯nbmð t]m¡äv ImenbmIpw
{_n«\nð C\napXð Ip«nIÄ kvIqfnð sshInsb¯nbmð \n§fpsS t]m¡äv ImenbmIpw. kvIqfnð sshInsb¯pó Ip«nIfpsS amXm]nXm¡fnð \nóv 60 ]u–ïv hoXw ]n–g Cu–Sm–¡phm\mWv A[nIrXcpsS \o¡w. anð-«¬ sI-bn³-kn-se cïp kvIqfpIfnð ]ng CuSm¡ð Bcw`n¨p Ignªp. kvIqfnð sshInsb¯pó Ip«nIfnð \nóv 60 ]uïv ]ng CuSm¡phm³ {]–[m–\ A–[ym–]-I–\v A–\p–hm–Zw \ð–Ip–ó …
a-¡-fp-sS sa-bnð ]cn-tim-[n-¡p-ó am-Xm-]n-Xm-¡-fp-sS F-®w A-dp]-Xv i-X-am-\-t¯m-fw
a-¡-fp-sS sa-bnð ]cn-tim-[n-¡p-ó  am-Xm-]n-Xm-¡-fp-sS F-®w A-dp]-Xv i-X-am-\-t¯m-fw
]-¯nð B-dv am-Xm-]n-Xm-¡fpw a-¡Ä-¡v h-cp-ó C-sa-bn-ep-Ifpw sa-tÊ-Pp-Ifpw s^-bv-kv-_p-¡v sa-tÊ-Pp-Ifpw ]cn-tim-[n-¡m-dp-sï-óv ]T-\§Ä. C-Xv H-fnªp-t\m-«-am-sW-óv hn-iz-kn-¡p-ón-sñópw a-¡-fp-sS kp-c£-sb I-cp-Xn-bm-Wv C¯-c-sam-cp ]cn-tim-[-\-sbópw `q-cn-`m-Kw am-Xm-]n-Xm-¡fpw hn-iz-kn-¡p-óp.