1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
B-Zy ssew-Kn-I_-Ôw Xp-SÀ-ópÅ ssew-Kn-I-Po-hnX-s¯ kzm-[o-\n-¡p-sa-óv ]T-\-§Ä
B-Zy ssew-Kn-I_-Ôw Xp-SÀ-ópÅ ssew-Kn-I-Po-hnX-s¯ kzm-[o-\n-¡p-sa-óv ]T-\-§Ä
B-Zy-s¯ ssew-Kn-I_-Ôw Xp-SÀ-ópÅ ssew-Kn-I-Po-hnX-s¯ kzm-[o-\n-¡p-sa-óv ]T-\-§Ä hy-à-am-¡póp.
]n-tôma-\-tbm-Sv kw-km-cn-¡mw…
]n-tôma-\-tbm-Sv kw-km-cn-¡mw…
]n-tôm-a-\-bp-sS B-Zy hm-¡p-IÄ am-Xm-]n-Xm-¡Ä-¡v A-ar-Xn-\v Xp-ey-am-Wv... F-ómð A-tXm-sSm-¸w sS³-j\pw Xp-S-§p-I-bmbn.
a-Zy-]n-¡p-ó-hÀ B-IÀ-j-Xz-ap-Å-h-sc-óv ]p-cp-j³-amÀ, A-sñ-óv kv-{Xo-IÄ
a-Zy-]n-¡p-ó-hÀ B-IÀ-j-Xz-ap-Å-h-sc-óv ]p-cp-j³-amÀ, A-sñ-óv kv-{Xo-IÄ
{_n-«-\n-se aqón-sem-óv ]p-cp-j³-am-cpw a-Zy-]n-¡pó-Xv kv-{XoI-sf B-IÀ-jn-¡m³ k-lm-bn-¡p-sa-óv hn-iz-kn-¡p-ó-h-cmWv.
B¬Ip-«n-I-fp-sS ssew-Ko-I-hn-Zym-`ym-kw A-Ço-e-am-kn-I-fnð \n-ópw: Fw-]n
B¬Ip-«n-I-fp-sS ssew-Ko-I-hn-Zym-`ym-kw A-Ço-e-am-kn-I-fnð \n-ópw: Fw-]n
B¬-Ip-«n-I-fnð `q-cn-`m-Khpw ssew-Ko-Iam-b A-dn-hv k-¼m-Zn-¡pó-Xv A-Ço-e-am-kn-I-fnð \n-óm-sW-óv {_-«o-jv Fw-]n-amÀ. C-Xn-\v ]-cn-lm-cw thWw.
samss_ð D]tbmKn¡pó kv{XoIÄ ]ngbv¡ptam ?
samss_ð D]tbmKn¡pó kv{XoIÄ ]ngbv¡ptam ?
_nlmdnse Hcp {Kma¯nð kv{XoIÄ samss_ð D]tbmKn¡póXn\v hne¡v. hne¡v ewLn¨mð h³ ]ngboSm¡m\mWv {KmakanXn D¯chn«ncnbv¡póXv. Inj³Kôv Pnñbnse sIm¨m[w t»m¡nse kpµÀ_mZn {Kma¯nemWv hnNn{Xhpw kv{Xohncp²hpamb N«w \nehnð hóncnbv¡póXv, {Kma¯nse kzbw{]Jym]nX `cWkanXnbptSXmWv \nÀtZisaóv Pnñm A[nIrXÀ ]dªp kaql¯nð samss_ð t^mWpIÄ Hcp]mSv Xn³aIÄ¡v hfamIpópsïópw samss_epIfpsS D]tbmKw s]¬Ip«nIsf …
Cu s]®p§fpsS Hcp Imcyw !
Cu s]®p§fpsS Hcp Imcyw !
A-h-[n-¡m-ew B-tLm-jn-¡m-\p-Å bm-{X-bv-¡m-sW-¦nepw _m-Knð h-kv-{X-§Ä Ip-¯n-\n-d-¨m-bn-cn-¡pw kv-{Xo-I-fp-sS bm{X.
Im¯n s]dn ‘hpa¬ Hm^v Zn CbÀ’
Im¯n s]dn ‘hpa¬ Hm^v Zn CbÀ’
\yqtbmÀ¡v : temI{]ikvX kwKoXamknIbmb _nðt_mÀUnsâ hpa¬ Hm^v Zn CbÀ Bbn {]ikvX t]m]v KmbnIbpw \Snbpamb Im¯n s]dnsb (28) 'XncsªSp¯p. kz´w Imcyw ]cnKWn¡msX IemcwK¯v anIhp ]pecv¯nbXn\mWv ]pckvImcw.
KÀ-`n-Wn-bmIpw ap³-]v Aev-]w Nn-e Im-cy-§Ä
KÀ-`n-Wn-bmIpw ap³-]v Aev-]w Nn-e Im-cy-§Ä
hn-hm-lw I-gn¨p, H-cp Ip«n-sbm-s¡ BImw F-óv tXm-ón-¯p-S§n-tbm. F-¦nð sh-dp-tX A-§v A-½-bm-Im-sa-óv I-cp-tXï..
Ip-Spw-_-`m-cw ]-¦p-h-bv-¡mw: _Ôw Du-jv-a-f-am¡mw
Ip-Spw-_-`m-cw ]-¦p-h-bv-¡mw: _Ôw Du-jv-a-f-am¡mw
Z-¼-Xn-IÄ X-½n-ep-Å ku-lr-Z-¯n-sâ C-g-S-bp-¸w hÀ-[n-¡pó-Xv Ip-Spw-_-`m-cw ]-c-kv]-cw ]-¦p-h-bv-¡p-t¼m-gmWv.
KÀ-`n-Wn-I-tfm-Sv…. a-Zy-]n-¡-cp-Xv!!!
KÀ-`n-Wn-I-tfm-Sv…. a-Zy-]n-¡-cp-Xv!!!
KÀ-`n-Wn B-bn-cn-t¡ am-Xm-hv a-Zy-]m-\w io-e-am-¡n-bmð A-Xv Ip-«n-I-fp-sS _p-²n-i-àn-sb km-c-am-bn _m-[n-¡p-sa-óv ]pXn-b ....