1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
k-½m-\-w sIm-Sp¡q, Ip-«nI-sf {]-hÀ-¯-\ \n-c-X-cm-¡q
k-½m-\-w sIm-Sp¡q, Ip-«nI-sf {]-hÀ-¯-\ \n-c-X-cm-¡q
{]-hr-¯n-IÄ-¡v D-Nn-Xam-b k-½m-\-§Ä In-«p-ó Ip-«n-IÄ X-§-fp-sS e-£y-§Ä t\-Sm³ {]m-]v-X-cm-sW-óv ]pXn-b ]T\w. F-ómð C-Xn-\v th-ïn-bp-Å ITn-\m-²zm-\w Ip-«n-I-fp-sS B-tcm-Ky-s¯ an-I-¨ co-Xn-bnð kzm-[o-\n-¡n-sñ-ópw im-kv-{X-ÚÀ ]-d-ªp. tPm-en-IÄ-¡v k-½m-\w e-`n-¡p-ó Ip-«n-IÄ im-co-cn-I-am-bn F-t¸mgpw {]-hÀ-¯-\ \n-c-X-cm-bn-cn-¡pw. F-ómð Cu Aan-X im-cocn-I A-²zm-\w A-h-cp-sS B-tcm-Ky-t¯bpw `m-c-t¯bpw an-I-¨ co-Xn-bnð kzm-[o-\n-¡nñ. kn-K-¸q-cn-se Uyq-¡v \m-j-Wð bq-Wn-th-gv-kn-än-bn-se im-kv-{X-Ú\m-b F-dn-Iv ^n³-sI-ð-Ìo³ B-Wv C-Xv kw-_-Ôn-¨ ]T-\-§Ä \-S-¯n-b-Xv.
]-g-In-tX-ª {]-iw-km-h-N-\-§Ä Ip-«nI-sf A-k-´p-ã-cm-¡p-óp
]-g-In-tX-ª {]-iw-km-h-N-\-§Ä Ip-«nI-sf A-k-´p-ã-cm-¡p-óp
]-ecpw ]-eX-h-W D-]-tbm-Kn-¨v \n-dw a§n-b {]-iw-km h-N-\-§Ä Ip-«n-I-fp-sS a-\w a-Sp-¸n-¡p-sa-óv ssk-t¡m-f-Pn-kv-äp-IÄ
Ip-«nI-sf ]Tn-¸n-¡pó-Xv tbm-Ky-X-bnñm-¯ A-²ym-]-IÀ
Ip-«nI-sf ]Tn-¸n-¡pó-Xv tbm-Ky-X-bnñm-¯ A-²ym-]-IÀ
]-¯n-e-[n-Iw Cw-¥o-jv kv-Iq-fp-I-fnð hn-ZymÀ-°nI-sf ]Tn-¸n-¡p-ó A-²ym-]-I-cnð ]-Ip-Xn-bn-e-[n-Ihpw tbm-Ky-X-bnñm-¯-h-sc-óv dn-t¸m-À-«v.
hn-hm-ln-XÀ-¡v ZoÀ-Lm-bp-Êv
hn-hm-ln-XÀ-¡v ZoÀ-Lm-bp-Êv
hn-hm-ln-X-cm-b-hÀ Iq-Sq-Xð Im-ew Po-hn-¨n-cn-¡p-sa-óv ]T\w. hn-hm-ln-X-cm-Ipó-Xv a-[y-h-b-Ênð Iq-Sp-Xð Im-ew Po-hn-¨n-cn-¡m³ k-lm-bn-¡p-sa-óm-Wv K-th-j-IÀ ]-d-bp-óXv.
B-Zy ssew-Kn-I_-Ôw Xp-SÀ-ópÅ ssew-Kn-I-Po-hnX-s¯ kzm-[o-\n-¡p-sa-óv ]T-\-§Ä
B-Zy ssew-Kn-I_-Ôw Xp-SÀ-ópÅ ssew-Kn-I-Po-hnX-s¯ kzm-[o-\n-¡p-sa-óv ]T-\-§Ä
B-Zy-s¯ ssew-Kn-I_-Ôw Xp-SÀ-ópÅ ssew-Kn-I-Po-hnX-s¯ kzm-[o-\n-¡p-sa-óv ]T-\-§Ä hy-à-am-¡póp.
]n-tôma-\-tbm-Sv kw-km-cn-¡mw…
]n-tôma-\-tbm-Sv kw-km-cn-¡mw…
]n-tôm-a-\-bp-sS B-Zy hm-¡p-IÄ am-Xm-]n-Xm-¡Ä-¡v A-ar-Xn-\v Xp-ey-am-Wv... F-ómð A-tXm-sSm-¸w sS³-j\pw Xp-S-§p-I-bmbn.
a-Zy-]n-¡p-ó-hÀ B-IÀ-j-Xz-ap-Å-h-sc-óv ]p-cp-j³-amÀ, A-sñ-óv kv-{Xo-IÄ
a-Zy-]n-¡p-ó-hÀ B-IÀ-j-Xz-ap-Å-h-sc-óv ]p-cp-j³-amÀ, A-sñ-óv kv-{Xo-IÄ
{_n-«-\n-se aqón-sem-óv ]p-cp-j³-am-cpw a-Zy-]n-¡pó-Xv kv-{XoI-sf B-IÀ-jn-¡m³ k-lm-bn-¡p-sa-óv hn-iz-kn-¡p-ó-h-cmWv.
B¬Ip-«n-I-fp-sS ssew-Ko-I-hn-Zym-`ym-kw A-Ço-e-am-kn-I-fnð \n-ópw: Fw-]n
B¬Ip-«n-I-fp-sS ssew-Ko-I-hn-Zym-`ym-kw A-Ço-e-am-kn-I-fnð \n-ópw: Fw-]n
B¬-Ip-«n-I-fnð `q-cn-`m-Khpw ssew-Ko-Iam-b A-dn-hv k-¼m-Zn-¡pó-Xv A-Ço-e-am-kn-I-fnð \n-óm-sW-óv {_-«o-jv Fw-]n-amÀ. C-Xn-\v ]-cn-lm-cw thWw.
samss_ð D]tbmKn¡pó kv{XoIÄ ]ngbv¡ptam ?
samss_ð D]tbmKn¡pó kv{XoIÄ ]ngbv¡ptam ?
_nlmdnse Hcp {Kma¯nð kv{XoIÄ samss_ð D]tbmKn¡póXn\v hne¡v. hne¡v ewLn¨mð h³ ]ngboSm¡m\mWv {KmakanXn D¯chn«ncnbv¡póXv. Inj³Kôv Pnñbnse sIm¨m[w t»m¡nse kpµÀ_mZn {Kma¯nemWv hnNn{Xhpw kv{Xohncp²hpamb N«w \nehnð hóncnbv¡póXv, {Kma¯nse kzbw{]Jym]nX `cWkanXnbptSXmWv \nÀtZisaóv Pnñm A[nIrXÀ ]dªp kaql¯nð samss_ð t^mWpIÄ Hcp]mSv Xn³aIÄ¡v hfamIpópsïópw samss_epIfpsS D]tbmKw s]¬Ip«nIsf …
Cu s]®p§fpsS Hcp Imcyw !
Cu s]®p§fpsS Hcp Imcyw !
A-h-[n-¡m-ew B-tLm-jn-¡m-\p-Å bm-{X-bv-¡m-sW-¦nepw _m-Knð h-kv-{X-§Ä Ip-¯n-\n-d-¨m-bn-cn-¡pw kv-{Xo-I-fp-sS bm{X.