1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee December 22, 2012

{_n-«-\n-se aqón-sem-óv ]p-cp-j³-am-cpw a-Zy-]n-¡pó-Xv kv-{XoI-sf B-IÀ-jn-¡m³ k-lm-bn-¡p-sa-óv hn-iz-kn-¡p-ó-h-cmWv. F-ómð a-Zy-]n-¡p-óh-sc X-§Ä-¡v Cã-ta A-sñ-ó \n-e-]m-Sn-em-Wv kv-{XoIÄ. Im³-kÀ dn-kÀ-¨v bp-sI \-S¯n-b ]pXn-b ]T-\-¯n-em-Wv a-Zy-]m-\w kw-_-Ôn-¨ kv-{Xo-I-fp-tS-bpw ]p-cp-j³-am-cp-tS-bpw hn-cp-² \n-e-]m-Sp-IÄ hy-à-am-bXv. kÀ-tÆ-bnð ]-s¦-Sp-¯ kv-{Xo-I-fnð sh-dpw 13 i-X-am-\w am-{X-am-Wv ]-¦m-fn-IÄ a-Zy-]n-¡p-t¼mÄ I-q-Sp-Xð B-IÀ-j-I-Xz-ap-Å-h-cm-bn am-dp-óp F-óv A-`n-{]m-b-s¸-«-Xv. 44 i-X-am-\w t]cpw C-Xn-s\ F-XnÀ-¡p-ó-h-cm-Wv.

kÀ-tÆbnð ]-s¦-Sp-¯-h-cnð 20 i-X-am-\w t]À cm-{Xn-bn-se a-Zy-]m-\w ]-¦m-fn-sb Iq-Sp-Xð kv-t\-ln-¡m³ t{]-cn-¸n¡pw F-óv A-`n-{]m-b-s¸-«-t¸mÄ 43 i-X-am-\w t]À aZyw X§-sf Iq-Sp-Xð X-am-i-¡m-cm-¡p-óp F-óv A-`n-{]m-b-s¸-«p. C-¡m-cy-¯nð kv-{Xo-Ifpw ]p-cp-j³-amcpw X-½nð I-Sp-¯ A-`n-{]m-b hy-Xym-kw \n-e-\nð-¡p-ó-Xmbpw kÀ-tÆ hy-à-am-¡p-óp. 4000 B-fp-IÄ ]-s¦-Sp-¯ kÀ-tÆ-bnð 42 i-X-am-\w kv-{Xo-Ifpw a-Zy-]n-¨ `À-¯m-¡³-amÀ In-S-¸-d-bnð kv-t\-lw {]-I-Sn-¸n-¡m-dn-sñ-óv hy-à-am-¡n-b-t¸mÄ 30 i-X-am-\w kv-{Xo-IÄ `À-¯m-¡³-amÀ Xam-i ]-d-bp-ó-Xnepw ]-cm-P-b-s¸-Sp-ó-Xm-bn hy-à-am-¡póp.

A-hn-hm-ln-X-cm-Wv a-Zy-]m-\w X§-sf Iq-Sp-Xð B-IÀ-j-I-Xz-ap-Å-h-cm-¡p-óp F-óv hn-iz-kn-¡p-ó-Xnð Iq-Sp-X-epw. 40 i-X-am-\w ]p-cp-j³-amcpw a-Zy-]n-¨ ti-jw X-§Ä an-I-¨ Um³-kÀ-am-cm-Ip-óp F-óv hn-iz-kn-¡p-ó-h-cmWv. F-ómð 37 i-X-am-\w kv-{Xo-I-fpw hn-iz-kn-¡pó-Xv a-Zy-]m-\w Um³-kv t^v-fm-dn-se ]p-cp-j³-am-cp-sS {]-I-S\-s¯ kzm-[o-\n-¡p-ón-sñ-ómWv. a-Zy-]n-¡pó-Xv kv-{XoI-sf B-IÀ-jn-¡m³ k-lm-bn-¡p-sa-ó ]p-cp-j³-am-cp-sS hn-izm-kw i-cnbmtWm F-óv ]cn-tim-[n-¡m-\m-bm-Wv Im³-kÀ dn-kÀ-¨v bp-sI kÀ-tÆ \-S-¯n-b-Xv. kÀ-Æ-bnð ]-s¦-Sp-¯ \m-ev-]-¯nc-ïv i-X-am-\w kv-{Xo-Ifpw X-§-fp-sS ]-¦m-fn-IÄ a-Zy-]n-¡p-ó-Xn-s\ F-XnÀ-¡p-ó-h-cmWv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.