1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee January 13, 2013

hn-hm-ln-X-cm-b-hÀ Iq-Sq-Xð Im-ew Po-hn-¨n-cn-¡p-sa-óv ]T\w. hn-hm-ln-X-cm-Ipó-Xv a-[y-h-b-Ênð Iq-Sp-Xð Im-ew Po-hn-¨n-cn-¡m³ k-lm-bn-¡p-sa-óm-Wv K-th-j-IÀ ]-d-bp-óXv. hn-hm-ln-X-cm-Im-¯ B-fp-IÄ a-[y-h-b-Ênð a-cn-¡m-\p-Å km[y-X hn-hm-ln-Xcm-b B-fp-I-tf-¡mÄ aq-ón-c-«n B-sW-óm-Wv im-kv-{X-ÚÀ ]-d-bp-ó-Xv.

a-[y-h-b-Ênð ]-¦m-fn-bp-sS km-ao]yw G-sd B-izm-kw ]-I-cp-sa-óm-Wv ]T-\-¯n-se I-sï¯ð. Cu X-c-¯n-ep-Å B-Zy-s¯ ]T-\-am-Wv CXv. \m-ev-]-Xma-s¯ h-b-Ênepw hn-hm-ln-X-\m-Im-sX Po-hn-¡p-Itbm ]-¦m-fn a-cn-¨ ti-jw ho-ïpw hn-hm-ln-X-\m-Im-Xn-cn-¡p-Itbm sN-¿pó-Xv A-dp]-Xv h-b-Ên-\v ap-³-t] a-cn-¡m³ Im-c-W-am-Ip-sa-óm-Wv K-th-j-IÀ ]-d-bp-óXv. ]p-I-hen, a-Zy-]m-\w Xp-S§n-b Zp-Èo-e-§Ä Iq-Sn I-W-¡n-se-Sp-¯mepw ]-¦m-fn-bp-sS km-ao]yw A-\p-`-hn-¡p-ó-hÀ A-dp]-Xv h-b-Ên-\-¸p-dw Po-hn-¨n-cn-¡m-\p-Å km-[y-X 2.3 Cc-«n Iq-Sp-X-em-Wv.

t\mÀ-¯v I-tcm-en-\-bn-se Uyq-¡v bq-Wn-th-gv-kn-än sa-Un-¡ð skâ-dn-se Un-¸mÀ-«v-saâv Hm-^v _n-tl-hn-b-dð k-b³-kv ta-[m-hnbmb tUm sF-en³ ko-s¥dpw k-l-{]-hÀ-¯-Icpw tNÀ-ómWv C-Xv kw-_-Ôn¨ ]T-\w \-S-¯n-b-Xv. ]pXn-b ]T-\-¯nð bq-Wn-th-gv-knän Hm-^v t\mÀ-¯v I-tcmen-\ A-eq-an-\n tlÀ-«v kv-ä-Un-bp-sS ]-¡-ep-ïm-bn-cp-ó 4,802 hy-àn-I-fp-sS hn-h-c-§-fm-Wv C-hÀ ]cn-tim-[n-¨Xv. \n-e-hnepw \-Sóp-sIm-ïn-cn-¡p-ó ]T-\-¯nð ]-¦m-fn-Ifm-b hy-àn-I-sfñmw 1940 \v ti-jw P-\n-¨-h-cm-Wv.

\m-ev]-Xv h-b-Êv {]m-b-ap-Å-h-sc-bm-Wv ]T-\-¯n-\m-bn Xn-c-sª-Sp-¯-Xv. Ir-Xyam-b C-S-th-f-I-fnð C-hÀ-¡v H-cp tNm-Zymh-en ]q-cn-¸n-¡m-\m-bn \ð-Ipw. C-Xn-se D-¯-c-§-fp-sS A-Sn-Øm-\-¯n-em-Wv ]T-\-§Ä \-S-¡p-óXv. a-[y-h-b-Ênð ]T-\-¯n-\v hn-t[-b-cm¡n-b B-fp-I-fp-sS hn-hm-l-Øn-Xn t]m-ep-Å Im-cy-§-fm-Wv C-hÀ ]cn-tim-[n-¡p-óXv. ]T-\-Im-e-b-f-hnð 238 B-fp-IÄ a-c-W-a-Sªp. C-Xnð 32 t]À kv-{Xo-I-fm-Wv.

hn-hm-lw Po-hn-X-ssi-en-bn-se t]m-ko-äohm-b L-S-I-am-sW-óv K-th-j-IÀ A-`n-{]m-b-s¸-Spóp. k-t´m-j-I-cam-b Zm-¼Xyw ]-¦n-Sp-ó Z-¼-Xn-IÄ B-tcm-Ky-I-cam-b `£-Ww I-gn-¡p-Ibpw H-¸w- ]-c-kv]-cw kw-c-£n-¡p-Ibpw sN-¿p-ó-Xm-bn K-th-j-IÀ ]-d-bp-óp.F-ómð a-[y-h-b-Ênð Po-hn-X¯n-sem-cp Iq-«v Cñm-Xn-cn-¡pó-Xv h³ {]-Xym-Lm-X-§-fp-ïm-¡p-saópw K-th-j-IÀ ]-d-bpóp. A-Sp-¯n-sS G-gv bq-tdm-]y³ cm-Py-§-fn-em-bn \-S¯n-b k-am-\am-b ]T-\-hpw C-Xn-s\ ]n-´p-W-bv-¡póp. hn-hm-ln-Xcm-b B-fp-IÄ-¡v an-I-¨ am-\-kn-Ihpw im-co-cn-I-hpam-b B-tcm-Ky-ap-ïm-Ip-sa-ópw C-hÀ t\c-s¯ a-cn-¡m-\p-Å km[y-X Ip-d-hm-sW-óp-am-bn-cp-óp K-th-j-IÀ I-sï-¯n-b-Xv.

A-ta-cn-¡-bnð \-S-ó H-cp ]T-\-¯nð kv-t\-l-k-¼-ócm-b ]-¦m-fn-IÄ D-Å H-cp lr-t{Zm-Kn ss_-¸m-kv \-S-¯n-b-Xn-\v ti-jw ]-Xn\-ôv hÀ-j-¯n-\-¸p-dw Po-hn-¨n-cn-¡m-\p-Å km[y-X, hn-hm-ln-X-cm-Im-¯-h-tc-¡mÄ aq-ónc-«n Iq-Sp-X-em-Wv F-óv I-sï-¯n-bn-cpóp. hn-hm-ln-X-cm-b-hÀ-¡v Að-jn-ta-gv-kv h-cm-\p-Å km[y-X Ip-d-hm-sW-óv H-cp kzo-Un-jv ]T-\-¯nð I-sï-¯n-bn-cpóp. a-[y-h-b-Ênð ]-¦mfn-tbm-sSm-¯v Po-hn-¡p-ó H-cmÄ-¡v H-ä-bv-¡v Xm-a-kn-¡p-ó H-cm-sf-¡mÄ ad-hn tcm-Kw _m-[n-¡m-\p-Å km[y-X ]-Ip-Xn B-bn-cn-¡pw. F-ómð hn-hm-l-tamN-\w t\-Sp-Itbm ]-¦m-fn a-c-W-s¸-Sp-Itbm sN-bpó-Xv ad-hn tcm-Kw D-ïm-¡m-\p-Å km-[yX-sb aq-ónc-«n hÀ-²n-¸n-¡póp. H-¸w hn-hm-lw Im³-k-dn\pw D-¯-aam-b a-cp-óm-Wv F-óv ]T-\-§Ä sX-fn-bn-¨n-«p-ïv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.