1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee December 21, 2012

B¬-Ip-«n-I-fnð `q-cn-`m-Khpw ssew-Ko-Iam-b A-dn-hv k-¼m-Zn-¡pó-Xv A-Ço-e-am-kn-I-fnð \n-óm-sW-óv {_-«o-jv Fw-]n-amÀ. C-Xn-\v ]-cn-lm-cw thWw. ssew-Ko-I-X-sb-¡p-dn¨pw _-Ô-§-sf-¡p-dn-¨pw hn-h-cn-¡m³ hn-Zym-`k-Ime-t¯ A-h-k-c-w H-cp-¡Ww. C-Xn-\m-bn dn-te-j³-jn-¸v Iu¬-kn-enw-Kv \-S-¸m-¡-W-saópw Iu-am-c-¡m-cn-ð hym-]-I-am-Ipó KÀ-`m-h-Ø-sb-¡p-dn-¨v A-t\z-jn-¡m³ \n-tbm-Kn-¡-s¸-« Fw-]n-am-cp-sS kÀ-h-I-£n-kw-Lw ]-d-bpóp. B¬-Ip-«n-I-sfbpw s]¬-Ip-«n-I-sfbpw H-cp-an-¨n-cn-¯n ssew-Ko-I-hn-Zym-`ym-kw \ð-IWw. C-sñ-¦nð B¬-Ip-«n-IÄ-¡v ]-e an-Yym-[m-c-W-Ifpw D-ïm-Ipw. Bw-_À dUv, tPmÀPv Hmkv-t_m¬, temÀ-en _À«v, km{µ Hmkv-t_m¬ Xp-S§n-b {]-ap-J-cm-Wv I-½n-dn-bnð Aw-K§Ä.
bp-sI-bn-se Ip-«nI-sf CâÀ-s\-än-te-XpÄ-s¸-sS A-Ço-e-km-l-N-cy-§-fnð \nópw tam-Nn-¸n-¡p-sa-óv I-gn-ª-Zn-h-k-amWv {][m\a{´n tUhnUv Imadq¬ {]Jym-]n-¨Xv. Ip«nIÄ hÀ[n¨ tXmXnð AÇoe sskäpIfnð BIrãcmIpIbpw AtX¯pSÀóv ssewKnIIpäIrXy§fnte¡v hgnsXfn¡s¸SpIbpw sN¿póXv \ndp¯em¡m³ kÀ-¡m-cn-\p-tað I-\-¯ k-½À-±-ap-ïm-bn-cpóp. {]-iv-\-¯nð D]tZiw \ðIpóXn\v I¬kÀthäohv Fw ]n s¢bÀ s]cnsb \nb-an¨v {][m\a{´n I-gn-ª-Znh-kw D-¯-c-hn-Sp-Ibpw sN-bvXp.


നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.