1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 6, 2013

Ip-«nI-sf kv-t\-ln-¡p-ó-h-scñmw C-ã-s¸-Sp-óXpw hm-§p-ó-Xp-am-Wv I-fn-¸m-«§Ä. F-ómð- I-fn-¸m-«-§Ä Nn-e-t¸mÄ sI-Wn-I-fm-bn am-dp-ó A-h-Ø-I-fpw hn-c-fañ. \n-§-fp-sS ]n-tôm-a-\-bv-¡v I-fn-¸m-«-§Ä Xn-c-sª-Sp-¡p-t¼mÄ {i-²n-t¡-ï Im-cy-§Ä F-s´ñm-am-Wv.

\ñ Kp-W-\n-e-hm-c-ap-Å I-fn-¸m-«-§Ä hm-§m³ {i-²n-¡Ww. ssN-\, Xm-bv-emâv F-ón-hn-S-§-fnð \n-óv C-d-¡pa-Xn sN-¿p-ó I-fn-¸m-«-§Ä-¡v bm-sXm-cp Kp-W-\n-e-hm-chpw D-Å-Xm-bn-cn-¡nñ. km-¼¯n-I em-`-¯n-\v th-ïn C-h Ip-«n-IÄ-¡v hm-§n \ð-Ipó-Xv H-gn-hm-¡-Ww. C¯-cw I-fn-¸m-«-§-fn-se s]-bnâp-I-fnepw a-äpw v-am-c-Iam-b se-Un-sâ Aw-i-apïv. sNdn-b Ip-«n-IÄ C-h hm-bnð h-¨v I-Sn-¡p-t¼mÄ se-Uv D-Ånð sNñm³ km-[y-X-bpïv. C-Xv Ip-«n-I-fp-sS X-e-t¨m-dn-s\ _m-[n-¡pw.

ap-XnÀ-ó-h-tc-¡mÄ tem-eam-b NÀ-½-am-b-Xn-\mð I-fn-¸m-«-hp-am-bp-Å kv-]Ài-\w \n-an-¯hpw se-Uv D-Ånð sNñm³ km-[y-X-bp-ïv. C-Xv Ip-«n-I-fpsS sF-Iyp-hn-t\bpw ]T-\-ti-jn-tbbpw _m-[n-¡pw. ¹m-Ìn-Iv I-fn-¸m-«-§Ä ar-Zp-hm-¡m³ D-]-tbm-Kn-¡p-ó ]v-Xm-te-äv F-ó cm-k-h-kv-Xp {]v-Xypð-¸m-Z-\-ti-jn-sb _m-[n-¡p-óp Fópw K-th-j-IÀ I-sï-¯n-bn-«p-ïvv. Cv¯-cw h-kv-Xp-¡Ä t\-c-s¯-bp-Å BÀ-¯-h-¯n-\v Im-c-W-am-tb-¡mw.

Ip-ªp-§-fp-sS I-fn-¸m-«-¯n-sâ i-Ðw 90 sU-kn-_-enð Iq-S-cp-Xv F-óv hn-tZ-i-cm-Py-§-fnð \n-b-{´-W-apïv. F-ómð C-´y-bnð A¯-cw \n-b-{´W-§-sfmópw X-só-bnñ.

Nn-e ap³-I-cp-X-ep-IÄ
\o-ï h-Ån-bp-Å I-fn-¸m-«-§fpw a-äpw H-gn-hm¡p-I
A-eÀ-Pn km-[y-X-bp-Å tcm-a-§Ä D-Å I-fn-¸m-«-§Ä H-gn-hm-¡p-I
_m-ädn-sIm-ïv {]-hÀ-¯n-¡p-ó I-fn-¸m-«-§-fnð _m-ä-dn-IÄ kv{Iq ss{U-hÀ sIm-ïv Du-cm³ km-[n-¡p-ó-h B-bn-cn-¡-Ww. D-]-tbm-Kn-¡m-¯ I-fn-¸m-«-§-fnð \n-óv _m-ä-dnIÄ Du-cn am-äpI.
Xo-sc sN-dn-b-Ip-«n-IÄ-¡v `m-c-ap-Å I-fn-¸m-«-§Ä \ð-I-cpXv.
{Zmh-Iw \n-d-¨ I-fn-¸m-«-§Ä I-gn-hXpw H-gn-hm-¡p-I. C¯-cw I-fn-¸m-«-§Ä s]m«vn {Zmh-Iw Ip-«n-bp-sS D-Ånð sNñm³ km-[y-X-bp-ïv.
s]m«n-b I-fn-¸m-«-§Ä hoïpw D-]-tbm-Kn-¡-cp-Xv.
hmdân ImÀ-Up-IÄ kq-£n-¨v sh-bv¡p-I
{]m-b-¯n-\v A-\p-k-cn-¨p-Å I-fn-¸m-«-§Ä am{Xw Ip-«n-IÄ-¡v hm-§n \ð-IpI.
kv-t]mÀ-Svkv, kv-v-tI-änw-Kv Xp-S-§n-b-hn-bnð GÀ-s¸-Sp-t¼mÄ B-h-iyam-b kpc-£m ap³-I-cp-X-ep-IÄ kzo-I-cn-¡p-I.
sh-Å-¯nð I-fn-¡p-t¼mÄ ap-XnÀ-ó-h-cp-sS \o-co£-Ww Dd-¸v h-cp-¯pI.
Ip-ªp-§-fp-sS B-b-amÀ¡pw th-ï \nÀ-t±-i-§Ä \ð-IpI.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.