1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee May 18, 2013

Xn-c-t¡m-Sv Xn-c-¡m-Wv Fñm-hÀ-¡pw. Xn-c-¡nð \-«w-Xn-cn-bp-t¼mÄ ]-eXpw a-d-¡p-óXpw kz`m-hnIw. a-d-hn-tcm-K-¯n-\v a-dp-a-cp-óv tX-Sn tUm-ÎÀ-am-cp-sS A-Sp-¯v A-e-bp-ó-hcpw Nnñ-d-bñ. F-ómð HmÀ-½i-àn Iq-«m³ H-cp-s]m-Sn-ss¡-bpïv. ap-ãn Np-cp-«n-bmð a-d-ó Im-cy-§Ä ]-eXpw HmÀ-s¯-Sp-¡m-sa-óm-Wv A-ta-cn-¡-bnð \n-óp-Å im-kv-{X-Ú³-am-cp-sS kw-Lw sh-fn-s¸-Sp-¯p-ó-Xv. 

H-cp ^nw-KÀ t_m-fn-sâ klm-b-t¯m-sS C-Xv ^-e-{]-Z-am-bn ]-co-£n-¡m-a-t{X. h-e-X-ssI-¿nð t_mÄ sh-¨v A-aÀ-¯n-bmð a-d-ó Im-cy-§Ä ]-eXpw a-\-Ên-te¡v Hm-Sn-sb-¯pw. ap-ãn-Np-cp-«-eneq-sS X-e-t¨m-dn-sâ `m-K§-sf D-¯-Pn-¸n-¡m³ I-gn-bp-sa-óm-Wv hn-e-bn-cp-¯p-ó-Xv.

A-ta-cn-¡-bn-se H-cp-kw-Lw- B-fp-IÄ-¡n-S-bnð C-Õw-_-Ôn-¨v ]-co£-Ww \-S-¯n hn-P-bn-¨-Xmbpw K-th-j-IÀ A-h-Im-i-s¸«p. B-fpI-sf aq-óm-bn Xn-cn-¨m-bn-cp-óp ]-co-£Ww. h-kv-Xp-¡Ä a-\-Ên-em-¡m-\pw HmÀ-s¯-Sp-¡m-\p-amWv Cu co-Xn G-ähpw tbm-Pn-¡p-I-sb-óv im-kv-{X-kw-Lw ]-d-bpóp. X-§-fp-sS I-ïp-]n-Sp-¯-¯nð kw-i-b-ap-Å-hÀ-¡v C-Xv X-\n-sb ]-co-£m-¡m-hp-ó-tX-bp-Åshópw A-hÀ hy-à-am¡n.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.