1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee June 26, 2013

]p-X-¸n-\-Sn-bnð kp-J-\n-{Z-bnemtWm \n-§-fp-sS a-¡-sf-¦nð D-WÀ-¯m³ {i-an-¡-cpXv. A-Xn-\v Im-c-W-hp-ap-ïv. Dd¡¡¼¡mcmb Sot\PpImcnð C³kpen³ Dð]mZ\w IqSpXð \S¡pópsïómWv I-sï-¯ð. A-Xn-\mð IqSp-Xð D-d-§p-ó-hÀ-¡v {]-ta-l-km[y-X Ip-d-hmWv. a¡fpsS \oï Dd¡s¯ Hcp ImcWhimepw XSks¸Sp¯cpsX-óm-Wv am-Xm-]n-Xm-¡-tfmSv e-ï-\nð \n-óp-Å Nn-e im-kv-{X-Ú³-am-cp-sS D-]-tZiw. 

[related-]

eï\nse sslkvIqÄ hnZymÀYnIfmb 245 t]À-¡n-S-bnð CXpam-bn _-Ô-s¸-«v im-kv-{X kw-Lw ]T-\hpw \-S-¯n-b-cpóp. H-cm-g-N-Im-e-b-f-hn-em-Wv im-kv-{X-kw-Lw hn-ZymÀ-°nI-sf \n-co-£n-¨-Xv. IqSpXð Dd§póhcnð H³]Xp iXam-\w Ip-«n-I-fnð A[nIw C³kpen³ Dð¸mZn¸n¡s¸Spópsïóp I-sï-¯p-Ibpw sN-bv-Xp. 6.4 aWn¡qdmbncpóp hnZymÀ-°n-I-fpsS icmicn Dd¡w. kvIqfpÅ Znhk§fnð Dd¡w IpdhmsW-óp ]T-\-¯nð I-sï-¯n-bn-cpóp. am-{Xañ IqSpXð Dd§nb Ah[n Znhk§fnð C³kpen³ Dð¸mZ-\w Iq-Sp-Ibpw sN-bvXp.

 

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.