1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee April 27, 2013

F-´m-Wv t]m-kn-äo-hv Xn-¦nwKv? am-\-kn-I-hpw im-co-cn-I-hpam-b H-cm-fp-sS h-fÀ-¨-bv¡pw B-tcm-Ky-¯n\pw C-Xn-\p-Å ]-¦v F-´mWv? \n-§Ä t]m-kn-äo-hv Xn-t¦-gv-kv B-tWm? tNm-Zy-§Ä H-cp-]m-SmWv. H-ä D¯-cw am{Xw … “t]m-kn-äo-hv Xn-¦nw-Kv Cu-kv Kp-Uv B³-Uv C-äv Cu-kv F-k³jyð t^mÀ A-hÀ sa³v-dð B³v-dv ^n-kn-¡ð slð¯v’. H-cp hy-àn-bp-sS am-\-kn-Ihpw im-co-cn-I-hpam-b h-fÀ-¨-bv-¡v t]m-kn-äo-hv B-b Nn´-IÄ hf-sc B-h-iy-amWv. C-Xv a-säm-cmÄ-¡v \-½n-te-¡v ]-IÀ-óv \ð-Im-\m-hnñ. \mw kz-bw BÀ-Ön-s¨-Sp-t¡-ï-Xm-Wv Cu I-gnhv.

a-\Êpw Im-gv-N-¸m-Sp-I-fp-am-Wv Nn-´-I-fn-te-¡v \-s½ \-bn-¡p-óXv. t]m-kn-äo-hv Nn-´I-sf G-ähpw k-c-f-am-bn ]-d-ªmð… A-ip-`-I-cam-b H-cp Im-cy-s¯ ip-`m-]v-Xn hn-izm-k-t¯m-sS t\-cnSm³ a-\-Ên-s\ ]m-I-s¸-Sp¯p-I F-ó-XmWv. ip-`m-]v-Xn hn-izm-kw H-cmfnð D-S-se-Sp-¡p-ó-Xn-s³v-d XpS-¡w \mw \-t½m-Sp-X-só kw-km-cn-¡p-ó-Xn-eq-sS-bmWv.

C-Xn-s\ “skð-^v tSm¡v’ F-óp ]-d-bpw. \ñ-Im-cy-§Ä a-\Ênð hn-Nm-cn-¡pó-Xn-eq-sSbpw \-t½m-Sp-X-só kw-km-cn-¡p-ó-Xn-eq-sSbpw t]m-kn-ä-ohv Nn´-IÄ \½nð h-fÀ-óphcpw.

t]m-kn-äo-hv Nn-´-IÄ-sIm-ïp-Å {]-tbm-P-\§Ä;

1. Po-hn-X-ssZÀLyw Iq-Spóp
2. hn-jm-Z-tcm-K¯nð \n-óv tamN-\w e-`n-¡póp
3. Zp:J-§Ä Ip-d-bv¡m³ km-[n-¡póp
4. am-\-kn-Ihpw im-co-cn-I-hpam-b B-tcmKyw ssI-h-cn¡m³ km-[n-¡póp
5. lr-Z-b-kw-_-Ôam-b tcm-K-§-sf sN-dp¡m³ km-[n-¡póp
6. th-Z-\-Ifnð \n-óv tamN-\w e-`n-¡p-óp

s\-K-äo-hv Nn-´I-sf Xn-cn-¨-dn-bp-I;

1. \n-§Ä C-óv ap-gp-hÀ tPm-en sN-bvXp. Fñm-c-p-tSbpw A-`n-\µ-\w In«n-b Zn-h-k-am-bn-cp-óp C-óv.Fómð ho«nð F-¯n-b-t¸m-gm-Wv \n-§Ä hf-sc sNdn-b H-cp tPmn Iq-Sn XoÀ-¡m-\p-sï-óv HmÀ-¯-Xv. ]n-óo-Sv B tPm-en-sb¸-än am-{X-am-bn \n-§-fp-sS Nn´ þ F-t¸m-sg-¦nepw \n-§Ä¡v C-§-s\-sbm-cp km-l-N-cy-ap-ïm-bn-«p-tïm? F¦nð CXv s\-K-äo-hv Nn-´-bm-Wv. In«n-b A-`n-\-µ-\-§-tfmÀ-¯v k-t´m-jn-¡p-I. an-¨-ap-Å tPm-en-IÄ ]n-tä-óv B-Zy-ta XoÀ-¡m-sa-óv Nn-´n-¡pI.

2. \n-§-fp-sS kp-lr-¯p-¡-tfm-sSm-¯v ]p-d-¯p-t]m-Im-\n-cp-ó Znh-kw A-hÀ hn-fn-¨v ]-cn-]m-Sn am-än-h-bv-¡m-sa-óv ]-d-bpóp. Bcpw F-tóm-sSm-¸w Nn-e-h-gn-¡m³ B-{K-ln-¡n-sñ-óv \n-§Ä kz-bw Nn-´n-¡m-dp-tïm? C-Xpw s\-K-äo-hv Nn-´-I-fp-sS ]-cn-[nbnð s]-Spw.

3. Zp-c-´-§Ä Im-Wp-t¼m-gp-ïm-Ip-ó `bwþ cm-hn-se Hm-^oknð t]m-Ip-ó h-gn B-Iv-kn-U-t³v-dm atäm Iïmð C-óv \n-§Ä-¡pw tam-iw Zn-h-k-am-bn-cn-¡p-sa-óv I-cp-Xm-dp-tïm? CXpw s\-K-äo-hv Nn-´-bmWv.

4. G-sX-¦nepw H-ón-s\ am{Xw þ H-ópInð \ñ-Xv A-sñ¦nð No-¯. \n-§Ä-¡v an-Sp-¡v Ip-d-hm-sW-¦nð DS-t\ F-\n-s¡m-cp I-gn-hp-an-sñ-óv ]-cn-X-]n-¡m-dp-tïm? C-Xv BZyw am-tä-ï Nn-´-bmWv. an-Sp-¡\pw I-gn-shm-«p-anñm-¯-hp-an-Sbnð H-cp A-h-Ø-bpïv. am-{X-hp-añ Fñm-hÀ-¡pw Fñm-Im-cy-§-fnepw H-tc-t]m-se I-gn-hv In-«p-I-bp-anñ.

s\-K-äo-hv Nn-´I-sf t]m-kn-äo-hm-¡n amäm³ km-[n-¡pw. Fómð C-Xn-\v Ipd-¨v k-a-b-sa-Sp-¡pw. A-§-s\ C-sXm-cp io-e-am-¡mw.

1. G-sXñmw X-e-§fnð AY-hm Im-cy-§fnð \n-§Ä-¡v am-äw th-W-sa-óv B-Zy-ta I-sï-¯p-I.
2. H-cp A-\p-`-h-ap-Wvm-Ipw¼mÄ A-Xn-s\ \n-§Ä F-§-s k-ao-]n-¡p-óp F-ó kz-bw A-h-temI-\w sN-¿pI.
3. Nn-cn-¡p-I, a-äp-Åh-sc Nn-cn-¸n-¡p-I. Zn-h-khpw \-S-¡p-ó Hm-tcm-Im-cy-§-fnepw D-Å \À-½w I-sï-¯m³ {i-an-¡pI.
4. B-gv-Nbnð aq-óp Zn-h-k-sa-¦nepw Ip-dª-Xv F-Iv-kÀ-ssk-kv ioeam-¡p-I.

H-cp ]pXn-b tPmen, Imcyw In-«p-t¼mÄ “Rm-\n-Xv ap³-]p sN-bv-Xn-«n-sñ-óv ‘ ]d-ªv H-gn-bm-sX ]pXn-b H-cp Im-cy-w sN-¿m-\p-Å ]pXn-b A-h-k-c-am-bn A-Xn-s\ Im-Wp-I. H-ä Zn-hkw sIm-ïv C¯-cw Im-cy-§Ä kzm-b-¯-am-¡m-\m-hnñ. Fómð Xp-SÀ-¨bmbp-Å {i-a-¯n-eq-sS \n-§Ä¡pw t]m-kn-äo-hv Xn-t¦-gv-kv B-Imw……

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.