1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee March 30, 2013

bpIva {SjdÀ Zneo]v- amXyp-hn-s³vd `mcyenäntamfpsS amXmhv- IpdpapÅqÀ Ipfthen]d¼nð Genbm½ tPmk^v-(72) \ncymXbmbn. \ncymW¯nð bpIva \mjWð I½än A\ptimNn¨p.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.