1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee April 17, 2013

hnbóbnepÅ tPm¬k¬ ]Ån¡ptóensâ ktlmZc`mcy F-gp-ap-«w ]-Ån-¡ptóð B-eo-kv {^m³-kn-kv Nm-t¡m (57) G-{]nð 14\v \n-cym-X-bm-bn.

ap-X-e-t¡m-Sw Xr-¡-\-tÈcnð Ip-Spw-_mw-K-am-Wv ]-tc-X. _m-{µ tlm-fn ^m-an-en tlmkv-]n-ä-en-em-bn-cp-óp A-´yw.

apwss_bnð \n-ch-[n I-¼-\n-Ifnð Hm-^o-kv sk-{I-«-dn-bm-bn tkh-\w sN-bv-Xn-«pïv. 2011ð s_-kv-äv kv-äm-^v A-hmÀ-Uv t\-Sn-bn-«pïv. kw-kv-Im-c-N-S-§p-IÄ 19\v D-¨-bv¡v sk³vdv. ]o-bqkv ]m-cn-jv tZ-hm-e-b sk-an-t¯cnbnð \-S-¡pw.

thÀ-]m-Sn-s³v-d th-Z-\-bnð, {^m³-kn-kv Nmt¡m ]-Ån-¡p-tóð (`À-¯m-hv), P-bnw-kv amÀ-«n³, C-½m-\p-hð {^m³-kn-kv ]-Ån-¡p-tóð(a-¡Ä).

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.