1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee June 21, 2013

kµÀem³-Uv: kµÀem³Uv aebmfn amXyqkv- Nnsä¯nsâ amXmhv Aó½ a¯mbn (84) \ncymXbm-bn. tIm«bw IogqÀ, Nnsä¯v IpSpw_mw-K-amWv ]-tcX. Ignª Ipsd Znhʧfmbn hmÀ[IyklPamb AkpJs¯ XpSÀóv Imcn¯mkv Bip]{Xnbnð NnInÕbnembncpóp.

]tcX\mb a¯mbn Nnsä¯nsâ `mcybmWv. BZyIme bp sI IpSntbä¡mc\mb amXyqkv- k-µÀ-em³Unse kmaqly{]hÀ¯I\pw C´y³ IĨdð Atkmkntbj³ ap³{]knUïpw bpIva t\mÀ¯v CuÌv sd{]sk-tâäohpamWv. kwkvImcw Pq¬ 22, i\nbmgvN 2 a-Wn¡v Io-gqÀ auïvImÀað ]Ån-bnð \S¡pw.

a¡Ä: Aó½ sk_mÌy³, tPmk^v– t_-_n, kn. \oðIpkpw ( anj\-dokv Hm^v Nmcnän ), kn. enñnbm³ ({^m³knkv¡³ ), ^m. sPbnwkv- Nnsä¯v ( CFIC , Im\U ), amXyp- sPÊn ( bpsI), tPmbv- kp_n, tamfn , ]tcXcmb tacn tPmk^v- , tdmk½ tPmk-^v-.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.