1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee May 15, 2013

kµÀemïv: kµÀem-ïnse BZyIme IpSntbäIm-c\pw kmaqly{]hÀ¯I\pamb tXmakv- t__nbpsS ]n-Xmhv ImÀ¯nI]Ån Nm¡enð ]pfnaq-«nð sNdnbm³ t__n (86) \ncymX\mbn . kwkvImcw 18 \p i\nbmgvN sshIptócw \mev a-Wn¡v ImÀ¯nI ]Ån skâv-. tXmakv- HmÀ¯tUmIvkv I-¯o{Uð ]Ån-bnð sh¨v a{Zmkv- `{Zmk\m[n]³ A`n.tUm.tbmlóm³ amÀ Zntbmkv-sImdkv Xncpta\nbpsS apJy ImÀ½nIXz¯nð \S¯pó-XmWv.

]tcX³ CShIbnse ktï kvIqÄ slUv amÌÀ , CShI I½nän Aw-Kw, I¬sh³j³ I¬-ho\À Fóo \neIfnð {]hÀ¯n¨n-«pïv. `mcy: Genbm½, a¡Ä : k¡dnb t__n (Hmkvt{Senb), tXmakv- t__n (bp .sI), kqk³ tXmakv- (t_mw-s_).

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.