1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee May 8, 2013

eï³ :  tImXawKew kwKaw (bpsI) AwKamb eï³ ku¯mfnð  Xmakn¡pó  Pn\p tPmÀPnsâ ]nXmhv tPmÀPv Ipcy³ (tNmfn tPmÀPv -73) \ncym-X-\m-bn.   tImXawKew \mSpImWn tNmfnbnð IpSpw_mwKamWv ]tcX³. kwkvImcw Cóv (_p[³) cmhnse 11-\v tImXawKew \mSpImWn skâv tXmakv ]Ånbnð. `mcy: t{Xkym¡p«n ssX¡m«pticn sXt¡sheymd IpSpw_mwKw. a¡Ä: PnPn, Pn\p. acp¡Ä: enñn, s_kn. tPmÀPv Ip-cy-sâ \n-cym-W-¯nð tImXawKew kwKaw (bpsI) A\ptimN\hpw tc-J-s¸-Sp¯n.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.