1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee April 1, 2013

\oïqÀ: km_p Ipcysâ (skâv-tacokv amôÌÀ) `mcym]nXmhv \oïqÀ ¹mh«w ]óymenð sXm½n tXmakv (85) \ncymX\mbn. kwkv-Imcw hymgmgvN \oïqÀ ]Ånbnð. a¡Ä: Ipcymt¡mkv( tPmkv), tXmakv, eoem½, ^m.Ìo^³ I¸q¨n³ ,

acpa¡Ä: km_p Ipcy³, Nnó½ Ipcymt¡mk,tjÀfn tXmakv. sIm¨pa¡Ä: ssSkv, ssS_n , tXmakpIp«n, sadn³, Bð_n³, Aizn³. tKð_ð {]hmkn aebmfn Iu¬knð `mchmlnIfmb Ìm\n am\phð,tUm. kn_n thI¯m\w, tPmk^v AeIv-kmïÀ tUm. kndnb¡v am{]bnð FónhÀ A\ptimNn¨p.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.