1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 2, 2012

H.sF.kn.kn bp.sI CuÌv anUv-emâv-kv doPWð P\dð sk{I«dnbmb tkmWn tPmÀPnsâ ]nXmhv- Ccn§me¡pS tXbv¡m\¯v sImf{]³ tPmÀPv amXyp ( 73 ) \ncymX\mbn. kwkv¡mcw \S¯n. Ccn§me¡pS skâv tXmakv I¯o{Uð tZhmeb CShImwKamWv. Nme¡pSn Rmtd¡mS³ IpSpw_mwKw tdmknenbmWv `mcy.

a¡Ä: kn_n {^m³knkv (XriqÀ), kPn tPmÀPv (A_pZm_n), tkmWn tPmÀPv (seÌÀ).

acpa¡Ä: {^m³knkv A¡c¡mS³, tPmbv-kn kPn, B\n tkmWn

H.sF.kn.kn bp.sIbv¡v thïn tZiob {]knUâv {^m³knkv henb]d¼nð, CuÌv anUv-emâv-kv doPWð {]knUâv AUz. sPbv-k¬ Ccn§me¡pS FónhÀ A\ptimN\w Adnbn¨p.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.