1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 25, 2012

bqsI aebmfnbpw Fgp¯pImc\pamb tPmÀPv FSXzmbpsS ]nXmhv ]mï¦cn Im«m¼Ånð a¯mbn hÀ¡n (83 hbÊv) hmÀ[Iy klPamb AkpJ§fmð \ncymX\mbn. `mcy ]tcXbmb Genbm½ ImbIpfw ]SnsäXnð IpSpw_mwKamWv. ihkwkvImcw i\nbmgvN FSXz skâv tPmÀPv ]Ånbnð .

a¡Ä: tPmÀPv amXyp (_n\p), seÌÀ, bpsI, tPm¬ amXyp (_nPp)
acpa¡Ä: knPntamÄ tPmÀPv, kp\n tPm¬

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.