1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 3, 2012

sNt¼cn : I®qÀ sNt¼cnbnð ]tcX\mb A{_mlw Imªnc¯n¦ensâ `mcy s]®½ ( 82 ) \ncymXbmbn. ]tcX FSXzm hmWnb¸pc¡ð IpSpw_mwKamWv. kwkvImcw \msf (hymgmgvN) .hygmgvN ( 4 \p) cmhnse 10 :00 aWn¡v sNt¼cnbnse hkXnbnð ]tcX¡mbpÅ {]mÀY\m ip{ip£IÄ Bcw`n¡pw. XpSÀóv sNt¼cn s^mtdm\m ]Ån knat¯cnbnð kwkvImcw.

Ìoht\Pnð ( bp sI ) Xmakn¡pó saänðUm tPmbn aIfpw, tPmbv Ccp¼³ ( kÀ¤w Ìoht\Pv ap³ JPm³Pn ) acpaI\pamWv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.