1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee December 6, 2012

dmón: kÀ¤w Ìoht\Pv aebmfn AtÊmÊntbj³ ap³ `mchmlnbpw Ìoht\Pv aebmfw ¢mkv A²ym]I\pw Bbncpó tPmk^v Ìo^sâ ]nXmhv, dmón Icn¦pfw, I¡pgnbnð Ìo^³ ( 80 ) \ncymX\mbn. ]gqcv IpSpw_mwKamb Nm¨nb½ Ìo^³ ]tcXsâ `mcybmWv.

tI.Fkv.A{_mlw, tP¡_v Ìo^³, kt´mjv- Ìo^³( kuZn Atd_nb) FónhÀ CXc a¡fpw, sse_n tPmk^v ( DghqÀ Nm¡n«am¡nð) acpaIfpw BWv.
iwkv¡mcw ]nóoSv dmón skâv- tXmakv- henb ]Ånbnð.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.