1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee June 22, 2013

hmðkmÄ  : anUv em³Uv tIcf  IĨdmð Atkmkntbj³ – ssa¡bpsS {]knUâv  tPm_³ tXmaknsâ  ]nXmhv  FSXzm Icn¡w]Ånð tXma-kv- tPmk-^v- (82) \ncymX\mbn .kwkv-¡mcw Xn¦fmgvN  FSXzm skâv-  tPmÀPv- s^mtdm\ ]Ånbnð

]tcX³ tIcf  tImWv{Kkv  ap³ kwØm\  I½nän  AwKhpw  Ip«\mSv  \ntbmPIaÞew  {]-knUâpambncpóp. a¡Ä  tPmank³ tXmakv-, tPmPn  tXmakv- ,tPmkv\ tacn  tXmakv- ,tPm_³ tXm-akv- , tPmhm³  tacn  tXmakv- . acpa¡Ä  eoem tPmank³ ,enk½  tPmPn ,sPbnwkv Ip«n  shÅm¸Ånð ,an\n  tPm_³,s_ón¨³ Xbv-bnð

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.