1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee December 10, 2012

amXyp tPmk-^v

kµÀemâv : kµÀemânse BZyIme IpSntbä¡mc\pw kaqly{]hÀ¯I\pamb at\mPnsâ ]nXmhv tXmakv ]me¡ð \ncymX\mbn. kwkvImcw Unkw_À 12\v (_p[³) \m«nð.

`mcy: t{Xkym½. aäp a¡Ä: Pm³kn s_ón (Xncphñ), kn_n tXmakv , kPn tXmakv , _nPptXmakv (KvfmkvtIm), tPm_n tXmakv ( kµÀemâv) AkpJw aqew Ipd¨p \mfpIfmbn tIm«bs¯ kzImcyBip]{Xnbnð NnInÕbnembncpóp. RmbdmgvN AkpJw aqÀ¨n¡pIbpw acWw kw`hn¡pIbpambncpóp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.