1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee May 5, 2013

en-hÀ-]qÄ: a-e-ôc-¡v hym-]m-cnbpw hym-]m-cn hy-h-km-bn G-tIm-]-\ k-an-Xn ap³ bq-Wn-äv {]-kn-Uâpam-b Nn-d-bnð kn.kn tPm-k^v (Ip-«-¸³þ76) \n-cym-X-\mbn. kw-kv-Im-cw _p-[-\m-gvN (8þ5þ13) Ip-dp¸-´-d skâv tXma-kv ]-Ån-bnð \-S-¡pw.

`mcy: a-dn-b-¡p-«n (s]-cp-´p-cp-¯v tIm-c-¡p-Sn-enð Ip-Spw-_mw-K-am-Wv). a¡Ä: Nm-¨-½ am-Xyp, tkm-^n tPmkv( knw-K-¸qÀ), ta-gv-kn tXm-akv (en-hÀ-]qÄ), sPbv-tam³ jn_n, kp-P k-Po-hv(am-ô-kv-äÀ), tPm-tamÄ tSmw (am-ô-kv-äÀ).

kn.kn tPm-k-^n-sâ \n-cym-W-¯nð en-hÀ-]qÄ tIc-fm Im-t¯m-en-¡ I-½yq-Wn-än ^-kmÀ¡-en C-S-h-Imw-K-§Ä A\p-tim-Nn¨p
 

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.