1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 22, 2012

tkm-Pn än. amXyp
t{Im-bn-tUm¬: {]-hm-kn tI-c-f tIm¬-{Kkv (M) e-ï³ do-Pn-b³ t{]m-{Kmw I-½n-än I-W-ho-\À ssk-an hm-Wn-b-¸p-c-bv-¡-en-sâ ]n-Xm-hv tIm-X-awK-ew s]-cp-a®qÀ hm-Wn-b-¸p-c-bv-¡ð aq-e-bv-¡ð tPmÀ-Öv tZ-h-ky (67) \n-cym-X-\mbn. kw-kv-¡m-cw s]-cp-a®qÀ skâv tPmÀ-Öv ]-Ånbnð \-S¯n. C-ô-sXm-«n t\-cy-awK-ew ]p-¯³-]p-c-bv-¡ð t{X-kym-½ tPmÀ-Öm-Wv `mcy. jn½n, tPm-bvkv, tPm_n, _nPp, ssk-an F-ón-hÀ a-¡fpw s_-ón, an\n, an-\n sskan (eï³) tjm_³, Zo-] F-ón-hÀ a-cp-a-¡-fp-amWv. ]-tcX-sâ \n-cym-W¯nð e-ï³ do-Pn-b³ `m-c-hm-ln-IÄ A-\p-timN-\w tc-J-s¸-Sp¯n. t{Im-bn-tUm¬ bq-Wn-äv {]-knUâv hÀ-Ko-kv tam-\n A-bn-cqÀ þ sâ A-[y-£-Xbnð tNÀ-ó tbm-Kw A-\p-timN-\w tc-J-s¸-Sp¯n. bq-Wn-äv sk-{I«-dn tPm¬ Zm-\ntbð A-\p-tim-N-\ {]-ta-bw A-h-X-cn-¸n¨p. do-Pnb-Wð `m-c-hm-ln-I-fm-b tPmÀ-Öv tPmk^v, tPm-Pn ]pñm-Sv F-ón-hÀ {]-kw-Kn¨p.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.