1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee January 9, 2013

Zn]n³ Nm-ep-¯-d \n-cym-X-\mbn,kzn-ä-kÀ-eâv,tdm-tam-ïv ({^n-_uÀ-Kv) tXm-am-¨-tâbpw ^n-tem-an-\-bp-tSbpw a-I-\mWv. thÄ-Uv a-e-bm-fo Iu¬knð F-Iv-kn-Iyq-«o-hv sa-¼À D-dp-ao-kv A-d-bv-¡-en-sâ k-tlmZ-co ]p-{X-\mWv. i-h-kw-kv¡m-c N-S-§p-IÄ \m-sf. thÄ-Uv a-e-bm-fo Iu¬knð A-\p-timN-\w A-dn-bn¨p.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.