1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 18, 2012

jm-Pn sIm-ä-\m-Sv

¥mkvtKm: aq-óv Zn-h-k-¯n-\v ap³-]v A-´-cn-¨ ¥mkvtKm a-e-bm-fnbm-b cm-P³ tXm-a-kn-sâ thÀ-]m-Snð kv-tIm-«v-em³-Un-se {]-Ir-Xn t]mepw I-®oÀ s]m-gn-¡póp. a-c-W-hmÀ-¯ h-ó A-óp-ap-Xð C-hn-sS tXm-cm-¯ a-g-bmWv. a-\p-jy-kv-t\-ln-I-fp-sS hn-tbm-K-¯nð {]-Ir-Xn t]mepw hn-e-]n-¡póp. ]-tcX-sâ ¥m-kv-tKm-bn-se ho-«nð A-W-ap-dn-bm-¯ k-µÀ-i-I {]-hm-l-amWv. k-aq-l-¯n-sâ \m-\m-Xp-d-bn-ep-Å-hÀ cm-P³ tXm-a-kn-sâ `m-cy eo-em-½, a-¡-fm-b sa-dn³, UmÀ-hn³, `m-cym-k-tlm-Z-c\m-b cm-P³ kv-äo^³, a-äv _-Ôp-¡Ä F-ónh-sc B-iz-kn-¸n-¡m-\m-bn F-¯p-óp-ïv.

kotdm a-e-_mÀ a-ZÀ-shð cq]-Xm Nm-¹n³ d-h.^m. tPmk-^v sh-¼m-SpwX-d, ¥mkvtKm A-Xn-cq]-Xm Nm-¹n³ d-h. ^m. tPmÀ-Öv sX-f-fn-bm-¦ð, d-h. ^m. amXyp tXm-«-¯p-amen, F-óo ssh-Zn-IÀ `-h-\-¯n-se-¯n H-¸okpw {]mÀ-°-\bpw \-S-¯n. {]-ap-J [ym-\-Kp-cphm-b d-h. ^m. tkmPn Hm-en-¡ð »m³-sS-b-dnð \-S-¯p-ó [ym-\-a-t[ybpw hn-ip-² IpÀ_m-\ a-t[ybpw ]-tc-X-\p-th-ïn {]mÀ-°n-¡p-I-bp-ïmbn. skâv tPmÀ-Ön-b³kv HmÀ-¯-tUm-Iv-kv NÀ-¨v `m-c-hm-lnIÄ, Aw-K-§Ä,{Iq-¡v-kv-täm¬ skâv sP-bnw-kv ]-Ån-bn-se tI-c-f {In-kv-Xy³ I-½yq-Wnän, Im-¼-kvv-emwKv skâv ss{_-Uv-kv ]-Ån-bnse sF-tImwkv Aw-K-§Ä Xp-S-§n-b-hÀ cm-P³ tXm-a-kn-sâ `-h-\-¯n-se-¯n _-Ôp¡-sf B-iz-kn-¸n-¨p.

cm-P³ tXm-a-kn-sâ `uXn-I i-co-c-¯nð A-t´ym-]-Nm-cw AÀ-¸n-¡p-ó-Xn-\p-Å A-hk-cw D-ïm-bn-cn-¡p-ó-XmWv. ]m-c¼-cy A-´y ip-{iq-j-IÄ 18 \v hym-gmgv-N D-¨-bv-¡v 2 a-Wn-bv-¡v ¥mkvtKm skâv {Kn-tKm-dnbkv HmÀ-¯-tUm-Iv-kv NÀ-¨v hn-Im-cn d-h. ^m. hÀ-Ko-kv tPm¬ a-®-tô-cn-bp-sS {][m-\ ImÀ-½n-I-Xz-¯nð [q-] {]mÀ°-\-tbm-Sv Iq-Sn B-cw-`n-¡pw. Xp-SÀ-óv ssh-In-«v B-dv a-Wn-h-tc-bpw 19 sh-Ån-bm-gv-N 12 a-Wn ap-Xð H-cp a-Wn h-tcbpw s]m-Xp-ZÀ-i-\-¯n-\v A-h-k-c-ap-ïm-bn-cn-¡pw.
hn-emkw: s¢-Uv _m-¦v tIm Hm-¸v ^yq-W-dð ]mÀ-eÀ, 11 lyqw kv-{Soäv, Pn 81 1 F-Iv-kv Fð

A-Xn-\v ti-jw ae-¦-c kp-dn-bm\n HmÀ-¯-tUm-Iv-kv k-`m-{I-a-{]-Im-c-ap-Å A-´y ip-{iq-j-bp-sS Hómw `m-Khpw kotdm a-e-_mÀ k`m Hm-¸okpw h-µy ssh-Zn-I-cp-sS ImÀ-½n-I-Xz-¯nð ssh-Ip-tócw 3.15 apXð 4.30 h-sc ¥mkvtKm {Iq-¡v-Êv-täm¬ skâv sP-bnw-kv Im-¯-en-Iv NÀ-¨v,20, s_ð-{So-kv tdm-Uv, Pn 53 5 Sn-C h-¨v \-S-¯-s¸-Spóp. A-Xn-\v-ti-jw 20 \v i-\n-bmvgv-N cm-hnse 8.30 ap-Xð ]-tc-X-\p-th-ïn ¥mkvtKm skâv {Kn-tKm-dnbkv Hm-À-¯-tUm-Iv-kv NÀ-¨nð (km³-Un-lnð ]m-cn-jv NÀ¨v, _m-en-̬ tdm-Uv,sj-«nð-kvä¬, ¥mkvtKm Pn32) h-¨v hn-ip-² IpÀ-_m-\-bpw [q-] {]mÀ-°-\bpw D-ïm-bn-cn-¡p-ó-Xm-Wv.

Cu Xn-cp-¡À-½-§-fnð ]-s¦-Sp-¯v Fñm-hcpw ]-tcX-sâ B-ß-im-´n-¡mbpw Ip-Spw-_mw-K-§Ä-¡mbpw {]mÀ-°n-¡-W-sa-óv hn-Im-cn d-h.^m. hÀvv-¤o-kv a-®pw-tô-cnbpw sk-{I«-dn s_-ón am-¯qcpw {S-Ìn tam-\n-«³ ap-X-em-fnbpw `m-cym k-tlm-Z-c³ cm-P³ kv-äo-^\pw A-`yÀ-°n¨p. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v d-h.^m. h-À-Ko-kv tPm¬ þ 07908064000.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.