1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee September 30, 2012

I-®qÀ:I-®qÀ In-gv¸-Ån Im-iw-Im-«nð G-en-bm-½ am-Wn (90) \n-cym-X-bmbn. kzn-äv-kÀ-e-ïnð tPm-en sN-¿p-ó _m-_p Im-iw-Im-«n-en-sâbpw tPm-Wn Im-iw-Im-«n-en-sâbpw Zo-\m-½ I-®w-]-Ån-en-sâbpw am-Xm-hm-Wv. 28 \v cm-hn-se G-gp-a-Wn-¡v kz-h-k-Xn-bn-em-bn-cp-óp A-´yw. kw-kv-Im-cw C-óv (30 sk-]v-äw_À) ssh-Ip-tó-cw aq-ón-\v In-gv¸-Ån Nm-h-d Ip-cym-t¡-kv G-en-bm-kv ]-Ån-bnð \-S-¯pw. hn-i-Z-hn-h-c-§Ä¡v: t^m¬-0091 9400 95 46 67.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.