1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 18, 2012

k«\nð aebmfn hmÀ²Iy klPamb AkpJw aqew \ncymX\mbn. Xncphñ kztZinbmb sF tPm¬ (84) BWv Cóse cmhnse kz hkXnbnð \ncymX\mbXv. bpsIbnse BZy Ime IpSntbä¡mcnð Hcmfmb tPm¬ Xncphñ ]penIogv henb ]d¼nð ]pXpho«nð IpSpw_mwKamWv. eï³ C´y³ HmÀt¯mIvkv NÀ¨nse apXnÀó AwKambncpóp.

`mcy Ipª½, a¡Äþ ]tcXbmb Beokv, tSman. acpa¡Äþ ]oäÀ, A³k, sNdpa¡Äþ \Xmj, ló

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.